آگوست 17, 2019
مراسم تودیع و معارفه بخش 2

مراسم تودیع و معارفه بخش 2

مراسم تودیع و معارفه بخش 2 7 نکته: 1– نکته ی اول این هست؛ مراسم تودیع و معارفه بخش 2 – اگر شما، خصوصاً، فــردی هســتید […]
آگوست 17, 2019
مراسم تودیع و معارفه بخش 1

مراسم تودیع و معارفه بخش 1

مراسم تودیع و معارفه بخش 1 مراسم تودیع و معارفه مراسم تودیع و معارفه بخش 1 – از آنجائیکــه مراســم تودیــع و معارفــه، جلســاتی اســت کــه […]
ژوئن 16, 2018
خودپذیری، خودباوری و عزت نفس

جلسه تودیع و معارفه- نکات کلیدی جلسه تودیع و معارفه

جلسه تودیع و معارفه- نکات کلیدی جلسه تودیع و معارفه چگونه در جلسه تودیع و معارفه، در هر پست و مقامی هستیم بدرخشیم؟ جلسه تودیع و […]