مرداد ۲۲, ۱۳۹۷
طیف مخاطبان - طیف مخاطبان(یادگیرنده) - با سه طیف یادگیرنده، ارتباط برقرار کنید - علی پیشدار

طیف مخاطبان

طیف مخاطبان(یادگیرنده) با سه طیف یادگیرنده، ارتباط برقرار کنید طیف مخاطبان- در هنگام سخنرانی با سه طیف یادگیرنده(مخاطب) ارتباط برقرار نمایید.  کارماین گالو درکتاب اسرار سخنرانی […]