اسفند ۲۴, ۱۳۹۶
آیا پوشاک نانو برای انسان سالم و بی ضرر می باشند؟

آیا پوشاک نانو برای انسان سالم و بی ضرر می باشند؟

پوشاک نانو – این پرسشی است که بحث پیرامون آن باز است و هنوز بی زیان بودن یا مضر بودن بیشتر نانوذره ها برای انسان روشن […]