خرداد ۸, ۱۳۹۷
زبان بدن در سخنرانی - استاد علی پیشدار

ویژگی ها و رمزگشایی زبان بدن و اشتباهات معمول در هنگام ارائه سخنرانی

ویژگی ها و رمزگشایی زبان بدن و اشتباهات معمول در هنگام ارائه سخنرانی سه ویژگی مشترک موفق زبان بدن در سخنرانی زبان بدن در سخنرانی ۱- […]