سپتامبر 4, 2019
سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 3

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 3

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 3 چند نمونه از جمله های کوتاه، مَثَل ها و نقل قول های قابل استفاده در سخنرانی های ویژه مراسم سخنرانی تبلیغاتی […]
سپتامبر 3, 2019
سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 2

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 2

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 2 تقلید از سخنوران مشهور سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 2 – ازجملــه خطیبــان مشــهور جهــان شــخصی یونانــی بــه نــام سیســرون بــود. می […]
سپتامبر 2, 2019
سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 1

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 1

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 1 سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 1 – ســخنرانی کاندیداهــای انتخاباتی مثــل رئیس جمهــور، نماینــدگان مجلــس، وزرا، شــورای شــهر […]
آگوست 31, 2019
مراسم افتتاحیه - مراسم اختتامیه

مراسم افتتاحیه – مراسم اختتامیه

مراسم افتتاحیه – مراسم اختتامیه مراسم افتتاحیه مراسم افتتاحیه – مراسم اختتامیه – بهتریــن ســخنرانی افتتاحیــه آن اســت کــه دســتاوردهای عملــی و فیزیکــی چیــزی را کــه […]
آگوست 17, 2019
مراسم تودیع و معارفه بخش 2

مراسم تودیع و معارفه بخش 2

مراسم تودیع و معارفه بخش 2 7 نکته: 1– نکته ی اول این هست؛ مراسم تودیع و معارفه بخش 2 – اگر شما، خصوصاً، فــردی هســتید […]
آگوست 17, 2019
مراسم تودیع و معارفه بخش 1

مراسم تودیع و معارفه بخش 1

مراسم تودیع و معارفه بخش 1 مراسم تودیع و معارفه مراسم تودیع و معارفه بخش 1 – از آنجائیکــه مراســم تودیــع و معارفــه، جلســاتی اســت کــه […]
آگوست 15, 2019
سومین نمونه سخنرانی مراسم درگذشت

سومین نمونه سخنرانی مراسم درگذشت

سومین نمونه سخنرانی مراسم درگذشت نمونه (3) سخنرانی برای مراسم عزاداری و سوگواری سومین نمونه سخنرانی مراسم درگذشت – ای خواهــران و بــرادران، آه کــه در […]
آگوست 14, 2019
دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت

دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت

دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت – نمونه (1) سخنرانی برای مراسم عزاداری و سوگواری دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت – متــن […]
آگوست 13, 2019
مراسم درگذشت

مراسم درگذشت

مراسم درگذشت مراسم درگذشت مراسم درگذشت – مدیحه ســرایی نوعــی از ســخنرانی اســت کــه در مــدح و ســتایش کســی ایــراد می شــود. مدیحــه اغلــب در مراســم […]
آگوست 13, 2019

بیست و هشتمین دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و مهارت های زندگی بندرعباس

بیست و هشتمین دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و مهارت های زندگی بندرعباس با برگرازی اولین جلسه از بیست و هشتمین دوره جامع آموزش سخنرانی، […]
آگوست 8, 2019
نمونه سخنرانی، جشن - مراسم فارغ التحصیلی

نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی

نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی – نمونه سخنرانی (1) در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشگاهی نمونه سخنرانی، […]
آگوست 5, 2019
مراسم دریافت جایزه _ مراسم فارغ التحصیلی

مراسم دریافت جایزه _ مراسم فارغ التحصیلی

مراسم دریافت جایزه _ مراسم فارغ التحصیلی مراسم دریافت جایزه، نشان و تقدیر کردن مراسم دریافت جایزه _ مراسم فارغ التحصیلی – همــه ی مــا بــرای […]