سپتامبر 4, 2019
سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 3

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 3

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 3 چند نمونه از جمله های کوتاه، مَثَل ها و نقل قول های قابل استفاده در سخنرانی های ویژه مراسم سخنرانی تبلیغاتی […]
سپتامبر 3, 2019
سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 2

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 2

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 2 تقلید از سخنوران مشهور سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 2 – ازجملــه خطیبــان مشــهور جهــان شــخصی یونانــی بــه نــام سیســرون بــود. می […]
سپتامبر 2, 2019
سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 1

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 1

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 1 سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 1 – ســخنرانی کاندیداهــای انتخاباتی مثــل رئیس جمهــور، نماینــدگان مجلــس، وزرا، شــورای شــهر […]
آگوست 31, 2019
مراسم افتتاحیه - مراسم اختتامیه

مراسم افتتاحیه – مراسم اختتامیه

مراسم افتتاحیه – مراسم اختتامیه مراسم افتتاحیه مراسم افتتاحیه – مراسم اختتامیه – بهتریــن ســخنرانی افتتاحیــه آن اســت کــه دســتاوردهای عملــی و فیزیکــی چیــزی را کــه […]
آگوست 17, 2019
مراسم تودیع و معارفه بخش 2

مراسم تودیع و معارفه بخش 2

مراسم تودیع و معارفه بخش 2 7 نکته: 1– نکته ی اول این هست؛ مراسم تودیع و معارفه بخش 2 – اگر شما، خصوصاً، فــردی هســتید […]
آگوست 15, 2019
سومین نمونه سخنرانی مراسم درگذشت

سومین نمونه سخنرانی مراسم درگذشت

سومین نمونه سخنرانی مراسم درگذشت نمونه (3) سخنرانی برای مراسم عزاداری و سوگواری سومین نمونه سخنرانی مراسم درگذشت – ای خواهــران و بــرادران، آه کــه در […]
آگوست 14, 2019
دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت

دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت

دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت – نمونه (1) سخنرانی برای مراسم عزاداری و سوگواری دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت – متــن […]
آگوست 13, 2019
مراسم درگذشت

مراسم درگذشت

مراسم درگذشت مراسم درگذشت مراسم درگذشت – مدیحه ســرایی نوعــی از ســخنرانی اســت کــه در مــدح و ســتایش کســی ایــراد می شــود. مدیحــه اغلــب در مراســم […]
آگوست 8, 2019
نمونه سخنرانی، جشن - مراسم فارغ التحصیلی

نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی

نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی – نمونه سخنرانی (1) در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشگاهی نمونه سخنرانی، […]
جولای 27, 2019
مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج

مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج

سخنرانی ویژه مراسم مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج مراسم جشن تولد (زادروز) مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج – بــرای ســخن رانــدن در جشــن تولــد […]
جولای 20, 2019
مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج

مراسم بزرگداشت

سخنرانی ویژه مراسم مراسم بزرگداشت مراسم بزرگداشت ـ در مراســم بزرگداشــت چهــره شــخص ترســیم می شــود و هــم بــه او ادای احتــرام می شــود. اگــر مراســم […]
جولای 10, 2019
معرفی سخنران

معرفی سخنران

معرفی کردن سخنران معرفی سخنران معرفی سخنران بایــد بــه طرز شایســته ای انجام شــود، به طوری که در شــنوندگان میــل بــه شــنیدن ســخنان ســخنران تحریــک شــود؛ […]