مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج

مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج

سخنرانی ویژه مراسم

مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج

مراسم جشن تولد (زادروز)

مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج – بــرای ســخن رانــدن در جشــن تولــد لازم اســت کــه شــخص را خــوب بشناســیم.

ســخنرانی در جشــن تولــد بایــد شــخصی و خصوصــی باشــد. هرچــه شــخص را بهتــر بشناســید، ســخن هایتان به دقیق تــر خواهــد بــود. اگــر مراســم، رســمی و تعــداد حاضــران زیــاد باشــد، بــد نیســت کــه قبلاً بــا شــخص مورد نظــر صحبــت کنیــد. مثل اینکــه می خواهیــد زندگی نامــه کســی را در مجلــه ای چــاپ کنیــد.
از کلی گویــی و حرف هــای کلیشــه ای و تکــراری بپرهیزیــد. تجربه هــای واقعــی، عقایــد شــخصی و دســتاوردها هســتند کــه هــر کــس را نســبت بــه دیگــران شــاخص می ســازند. در جریــان صحبــت کــردن بــا شــخص موردنظــر از پرســش ها و پاســخ ها یادداشــت برداریــد یــا صحبت هایتــان را ضبــط کنیــد.

در جریــان ســخنرانی جشــن تولــد عقیــده ی خوبــی اســت کــه چنــد جملــه ی مشــخص را حفــظ کنیــد.

در اینجــا چنــد جملــه بــرای تبریــک ســالروز تولــد آورده شــده اســت کــه می توانیــد از آن هــا اســتفاده یــا بــه ســبک خودتــان اقتبــاس کنیــد:

» تــو به انــدازه ی قبــل جــوان نیســتی، امــا بــه نظــر هــم نمی رســد کــه تغییــر چندانــی کرده باشــی.

» یــک شــمع دیگــر روی کیــک تــو؟ خوشــحال بــاش کــه قــدرت کافــی بــرای فــوت کــردن شــمع ها داری.

» صدوبیست سال زنده باشی- با یک سال اضافی برای توبه کردن.

» به سامتی دوست. او شمارا خوب می شناسد و همان قدر دوستتان دارد.

» راز جــوان مانــدن ایــن اســت: صادقانــه زندگــی کنیــد، آرام غــذا بخوریــد و در مــورد ســنتان دروغ بگویید. (با شوخ طبعی بیان شود)

نمونه سخنرانی مراسم جشن تولد (زادروز)

باعــث خوشــحالی اســت کــه بــه چنیــن جمعــی عالی قــدر در ایــن مراســم ویــژه، خوشــامدگویی بگویــم. همــه ی مــا در اینجــا گرد آمده ایــم تــا پنجاهمیــن ســالگرد زادروز یکــی از برجســته ترین چهره هــا را جشــن بگیریــم. او انســانی اســت کــه بــه مــردم الهــام می بخشــد و آن هــا را هدایــت می کنــد؛ و صلــح و آرامــش و امیــد و اعتمــاد را بــرای همــه بــه ارمغــان مــی آورد؛ و او کســی نیســت جــزء آقــای جلالــی. لطفــاً تشویقشــان کنیــد.

چنــد ســال پیــش کــه او را بــرای اولیــن بــار دیــدم خــوب به خاطــر دارم. بــا لبخندی آشــنا بــر لــب، موجــی از عشــق و علاقــه و احســاس افتخــار، حکم فرمــا شــد. قیافــه ی بانشــاط و سرشــار از اعتماد به نفــس او، شــور و شــوق و اعتماد به نفــس ازدســت رفته ی مــا را زنــده کــرد. او بــه مــا یــاد داد کــه نبایــد ترســید، مگــر از خــود تــرس. او بــه مــا منزلــت و شــادمانی بخشــید.

بزرگ تریــن هدیــه ی او ایــن بــود کــه بــه مــا کمــک کــرد تــا فردیــت خــود را کشــف کنیــم و انســانی مســتقل شــویم. او انســانی دوست داشــتنی، نوع دوســت، مهربــان و عاشــق مــردم و آن هــا را دوســت دارد؛ او بــه هــر یــک از مــا آموخــت کــه چطــور خودمــان را دوســت داشــته باشــیم؛ و این هــا از ویژگی هــای مهــم او هســتند. او انســان آزادی اســت کــه بــه همــه ی مــا ثابــت کــرد کــه روزهــای خــوش گذشــته می توانــد بازگــردد و همــواره باز خواهــد گشــت.

از خداونــد متعــال آرزوی سلامتی و طــول عمــر مفیــد و طولانــی بــرای آقــای جلالــی دارم؛ و اکنــون از آقــای جلالــی دعــوت می کنیــم کــه بــه جایــگاه تشــریف بیاورنــد تــا از صحبت هــای ایشــان بهره منــد شــده و هدیــه ای را کــه از طــرف دوســتان تهیه شــده اســت تقدیــم ایشــان گــردد. بــا تشــویق شــما دوســتان گرامــی.

مراسم ازدواج

مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج – افــراد معــدودی دربــاره ی ایــن موضــوع مــورد توافــق عــام بحــث دارنــد کــه ســخنرانی در مراســم ازدواج یکــی از هولناک تریــن انــواع ایــراد ســخنرانی اســت؛ امــا ایــن ســخنرانی به طــور حتــم نبایــد پراضطــراب باشــد- تــا وقتــی شــما به خوبــی آماده باشــید.

در اینجــا رهنمودهایــی خــاص بــرای ســخنرانی های ساقدوشــان دامــاد، پــدر دامــاد، پــدر عــروس، دامــاد و عــروس ارائــه می شــود. ترتیــب ســخنرانان بــا توجــه فرهنــگ، رســوم و ســنت هــر قــوم و قبیلــه می توانــد جابجــا شــود.

سخنرانی ساقدوش داماد

به عنوان ساقدوش داماد در سخنرانی خود از این رهنمودها استفاده کنید.

۱ – از عــروس و دامــاد از اینکــه خواســته اند شــما ســاقدوش دامــاد باشــید، تشــکر کنیــد.

۲ – عروس و داماد را تحسین کنید. یک موضوع اصلی را انتخاب و سخنرانی تان را حــول آن متمرکــز کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید از دوســتان نزدیــک یــا اقوامــی کــه نتوانســته اند در مجلــس حضور داشــته باشــند و بــرای عــروس و دامــاد آرزوی خوشــبختی می کننــد، یــاد کنیــد.

۳ – آرزو کنیــد عــروس و دامــاد روزهــای خوبــی در زندگــی جدیدشــان در کنــار هــم داشــته باشــند.

۴ – بــه نیابــت (بــه نمایندگــی) مهمانــان از میزبان هــای خــود تشــکر کنیــد و ســخنران بعــدی را معرفــی کنیــد.

سخنرانی پدر عروس/ پدر داماد

۱ – بــه والدیــن دامــاد/ عــروس و پــس ازآن بــه اقــوام دیگــر هــر دو خانــواده خوشــامد بگوییــد. ســپس درصورتی کــه مناســب دانســتید و مهمانــان سرشــناس بــه اســم خودشــان خوشــامد بگوییــد.

۲ – از خدمات ویژه بانام آن ها تشکر کنید مانند تهیه کنندگان غذا

۳ – دامــاد/ عــروس را مــورد تحســین قــرار بدهیــد، هــم ظاهــر او و هــم دســتاوردهایش را و از او بابــت نقشــش در خانواده تــان تشــکر کنیــد.

۴ – بــا کلمــات تحســین آمیز، ورود دامــاد/ عــروس را بــه خانواده تــان خوشــامد بگویید.

۵ – بــه تازه عــروس و دامــاد توصیــه ای کنیــد. ایــن توصیه هــا اغلــب شــوخ طبعانــه هســتند. بــرای ایــن زوج شــاد آرزوی خوشــی کنیــد.

سلامتی عروس و داماد را از خداوند بخواهید.

سخنرانی عروس/ داماد

از والدیــن دامــاد/ عــروس بــرای پذیرشــتان تشــکر کنیــد و چندکلمــه ای بــرای خوشــامد گویی بیان نمایید. اگــر بــا طنــز و شــوخ طبعی میانــه ی خوبــی داریــد و راحــت هســتید. ایــن چنــد جملــه می توانــد موتــور شــما را روشــن کنــد:

» قبــل از ازدواج، مــرد تمــام شــب بیــدار می مانــد و در مــورد آنچــه گفته ایــد فکــر می کنــد؛ بعــد از ازدواج، قبــل از اینکــه حرفتــان تمــام شــود او خوابیــده اســت.

» به افتخار همسران و عشاق. خدا کند آن ها هرگز در برابر یکدیگر قرار نگیرند.

» مــن و همســرم تفاهــم کامــل داریــم. مــن ســعی نمی کنــم در زندگــی او دخالــت کنــم و ســعی نمی کنــم در زندگــی خــودم هــم دخالــت کنــم.

» مــن بــه زنــم گفتــم کــه شــوهر مثل ترشــی اســت، بــا گذشــت ســال ها جــا می افتــد و بهتــر می شــود. روز بعــد او مــرا در کمــد گذاشــت و درش را قفــل کــرد تــا جا بیافتم. وقتــی در جشــن ازدواج ســخنرانی می کنیــد. ســخنرانی تان را بــا شــیوه ی خودتــان و موقعیــت مناســب کنیــد. همیشــه بــه خوش ســلیقگی گرایــش داشــته باشــید.

گردهمایی

مسئول اعام شادی در مهمانی، میزبان است که سه وظیفه ی مهم دارد:

۱. اجرای هموار برنامه

۲. حفظ توجه مخاطبان

۳. ایجــاد شــور و شــوق و پخــش انــرژی و بــالا بــردن روحیــه ی مخاطبــان و از بیــن بــردن کســلی و خســتگی آن هــا

برای میزبان بودن مهمانی به افتخار کسی، از این رهنمودها پیروی کنید:

» آنچــه را در مــورد فــرد موردســتایش می دانیــد، بررســی کنیــد تــا موضوعــی تــازه در مــورد زندگــی و دســتاوردهای او بــه دســت بیاوریــد.

» مثال های خاصی از شخصیت و دستاوردهای فرد مورد تحسین ارائه کنید.

» مطالــب را مناســب حــال و هــوای همــان زمانــی کــه مراســم را برگــزار می کنیــد، مطــرح کنیــد. مثلاً اگــر در غــروب یــا شــب مراســم را برگــزار می کنیــد. در مطالــب ســخنرانی تان همــان موقعیــت زمانــی را مدنظــر قــرار دهیــد.

۱. از خانواده تان بگویید.

۲. از والدینتان بابت زندگی خانوادگی و بزرگ کردنتان تشکر کنید.

۳. از ســاقدوش دامــاد بــرای خدماتــش تشــکر کنیــد. اگــر می توانیــد چنــد جمله ی شــوخ طبعانــه هــم در مــورد ســاقدوش بــه آن بیفزایید.

۴. دامادتــان/ عروســتان را تــا آســمان ها بــالا ببریــد. لازم اســت او را موردســتایش قــرار بدهید.

۵. ایــن جملــه ای بی بروبرگــرد برنــده اســت: «هــر چیــز زیبایــی بــرای همیشــه لذت بخــش اســت. به سلامتی تــو، دامــاد/ عــروس زیبــای مــن.»

چنــد جملــه ی دیگــر کــه می توانیــد از آن هــا در ســخنرانی تان در مراســم ازدواج اســتفاده کنیــد:

» عشقی که می بخشید، عشقی است که نگه می دارید.

» عشق عاملی است که حرکت زندگی را ارزشمند می کند.

» به امید عشق و خنده و همیشه شاد بودن.

» به افتخــار عــروس و دامــاد! ماه عســل شــادی داشــته باشــید/ زندگــی شــادی داشــته باشــید/ بــه زودی یک خانــه و یــک خــودرو داشــته باشــید/ و بــه خوشــی، سلامتی و راحتــی زندگــی کنیــد.

» الهی شادی های شما به عمق اقیانوس و مشکاتتان به سبکی کف باشد.

» ازدواج، دریایی که هنوز هیچ قطب نمایی برای آن اختراع نشده است.

» ممکــن اســت عقــد ازدواج در آســمان ها بســته شــود، امــا بیشــتر جزئیــات روی زمیــن ایجــاد می شــود.

» یــک مــرد عاشــق تــا وقتــی ازدواج نکــرده اســت ناقــص اســت، بعــد از ازدواج کامــل می شــود.

» بــرای شــعله ور نگه داشــتن آتــش قاعــده ای ســاده وجــود دارد: دو کنــده ی چــوب را کنــار هــم نگه داریــد، آن قــدر نزدیــک کــه یکدیگــر را گــرم کننــد و به انــدازه ی کافــی دور از هــم – حــدود یــک انگشــت – تــا نفــس بکشــند. آتــش خــوب و ازدواج خــوب قاعــده و قانــون یکســانی دارنــد.

از مطالبی استفاده کنید که گفتن آن ها را برای شما راحت و خوشایند باشد.

» مهــم نیســت کــه یــک جملــه چقــدر خــوب اســت. اگــر آن جملــه روز بعــد باعــث پشــیمانی شــما – یــا مخاطبــان – خواهــد شــد، از گفتــن آن بگذریــد.

» داســتان هایی را بگوییــد کــه بــه مخاطبــان کمــک می کنــد رویدادهایــی مشــترک را بــه یــاد بیاوریــد، ایــن ســخنرانی ها بیشــترین موفقیــت را خواهند داشــت.

» اگر با شوخی میانه ی خوبی ندارید و راحت نیستید، از آن اجتناب کنید.

مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج

مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج

جهت دریافت نسخه چاپی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی تصویر کلیک نمایید.

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *