نمونه سخنرانی، جشن - مراسم فارغ التحصیلی

نمونه سخنرانی، جشن - مراسم فارغ التحصیلی

نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی

نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی – نمونه سخنرانی (۱) در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشگاهی

نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی – ایــن ســخنرانی تحــت عنــوان «ســفر اکتشــافی» بــرای یــک دانشــجو کــه خــودش فارغ التحصیــل شــده اســت، تنظیم شــده اســت؛ امــا هــر شــخص دیگــری ماننــد اســاتید، اعضــای خانواده یــا والدیــن و غیــره می تواننــد با کمــی تغییــر آن را بــه ســبک خــود درآورده و قرائــت نماینــد.

جنــاب آقــای (نــام شــخص) رئیــس محتــرم دانشــگاه (نــام دانشــگاه ذکــر شــود)، دکتــر (نــام شــخص)، اعضــای محتــرم شــورای دانشکده/دانشــگاه، هیئت علمــی، کارکنــان، دانشــجویان، خانواده هــا و دوســتان، مفتخــرم کــه به عنــوان ســخنران دوره ی فارغ التحصیلــی در ســال ۱۳۹۴ انتخاب شــده ام. مفتخرم تعهــد و پایبنــدی شــما را بــه رســیدن بــه هدفتــان، یعنــی امــروز در اینجــا بــودن را بیــان کنــم.

بــه همــه ی شــما تبریــک می گویــم. وقتــی جشــن مــا امــروز بــه پایــان رســید، فــردا را در نظــر بگیریــد.

بدانیــد کــه فارغ التحصیلــی فقــط گامــی عظیــم در جهتــی بســیار مهــم اســت. بــرای برخــی از مــا، ایــن گام مبــارزه ای پــر از موانــع و حواس پرتی هــا بــوده اســت. بــرای برخــی دیگــر ایــن کار تــا ایــن انــدازه آســان نبــوده اســت. درهرصــورت، مــا بــا تاش هایمــان بــه هدفمــان رســیده ایم و امــروز اینجا هســتیم که دســتاوردهایمان را جشــن بگیریــم- ایــن موفقیــت بــزرگ کــه مــا باهــم بــه دســت آورده ایــم و نیــز دســتاوردهای فــردی اعضــای گــروه مــا.

ماننــد تیــم فوتبــال دانشــجویی کــه در مســابقات کشــوری رتبــه ی اول را کســب کردنــد؛ و ماننــد آقــای … دانشــجوی رشــته ی حســابداری کــه بورســیه دوره ی دکتــرا را دریافــت کردنــد.

امــروز روز برداشــت تلاش زیــاد، روز برداشــت درس خواندن هــای زیــاد و البتــه شــهریه های زیــاد اســت. (جملــه اخیــر را می تــوان بــا طنــز بیــان کــرد، یــا کلاً از خیر گفتــن آن بگذریــد)؛ امــا کار تمــام نشــده اســت. ایــن پایــان کار نیســت. درهرصورت ایــن گامــی مهــم در ســفر اکتشــافاتی مــا اســت. مــا تــازه بــه ســطحی جدیــد رســیده ایم. همــه ی شــما نماینــدگان برجســته ی دوره ی فارغ التحصیلــی مــا هســتید؛ امــا هیچ یــک از مــا به تنهایــی بــه ایــن دســتاوردها نرســیده ایم. اعضــای خانــواده، والدیــن دوســتانمان بــا مــا بودنــد- و اســاتید بســیار محترمــی کــه مــا را راهنمایــی کردنــد. اســاتیدی مثــل آقــای … کــه در دانشــکده ی حســابداری چیزهــای زیــادی از او یــاد گرفته ایــم؛ و امــروز در اینجــا تشــریف دارنــد، از ایشــان تشــکر و قدردانــی می کنیــم. آقــای … از شــما متشــکریم.

دکتــر … بابــت حمایــت، تشــویق و اســتادی بی پایانتــان از شــما متشــکریم. شــما تأثیــری اساســی در تحصیلات و نیــز در آینــده ی مــا گذاشــتید.

اســاتید محتــرم، آقایــان … و … و … (نــام هــر تعــداد از اســاتید موردنظــر خــود را بیــان می کنیــد) بابــت دوســتی و راهنمایی تــان از شــما متشــکریم.

ســفر اکتشــافی حقیقــی جســتجوی چشــم اندازهای جدیــد نیســت، بلکــه داشــتن چشــم هایی نــو اســت. مــا امــروز بــا دریافــت مدرکمــان «چشــم هایی تــازه» دریافــت می کنیــم. ازآنچــه اینجــا در دانشــگاه (نــام دانشــگاه) یــاد گرفته ایــم بــرای دیــدن هــر چیــز بــه شــیوه ای کــه پیش از ایــن هرگــز آن هــا را ندیــده بودیــد، اســتفاده کنیــد. بــه یادگیــری ادامــه بدهیــد. ذهــن خــود را بــه روی عقایــد و مفاهیــم جدیــد بازکنیــد. مــا اینجــا را بــا توانایــی ایجــاد تغییــر، توانایــی ایجــاد دگرگونــی و مســؤولیت کمــک کــردن تــرک می کنیــم. بــه شــما تبریــک می گویــم، بــه شــما فارغ التحصیلان؛ در ادامــه ی ســفر اکتشــافی تان موفــق باشــید.

نمونه سخنرانی (۲) در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشگاهی

نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی – از بیانــات محبت آمیــز جنــاب آقــای/ ســرکار خانــم عبدالهــی در معرفــی مــن سپاســگزارم. بســیار خوشــحالم کــه در جشــن فارغ التحصیلــی دانشــگاه پیــام نــور واحــد تهــران جنــوب در جمــع شــما هســتم.

فارغ التحصیــان عزیــز، اســتادان، پــدران، مــادران، خانواده هــا، دوســتان و مهمانــان محتــرم. موجــت افتخــار و درعین حــال موجــب خوشــحالی مــن اســت کــه در جمــع شــما باشــم تــا از ایــن جوانــان دانشــمند تقدیــر نماییــم و دســتاورد آن هــا را جشــن بگیریــم.

شــما فارغ التحصیلان عزیــز، امیــد و آینــده ی ایــن ســرزمین و ایــن مــردم هســتید. مــا آمده ایــم تــا توفیــق تحصیلــی شــما را تحســین کنیــم، زیــرا با اینکــه مدیــون اســتادان و پــدران و مــادران خــود هســتید، بــا زحمــت و تلاش خــود بــه ایــن نقطــه رســیده اید. ایــن شــمایید کــه کار کرده ایــد و جایــزه را برده ایــد. بــرای ایــن اســت کــه امــروز بــه شــما ادای احتــرام می کنیــم.

هرســال در فصــل برگــزاری مراســم تحصیلــی احســاس خرســندی می کنــم، زیــرا در آن زمــان بــه مــردم و بــه تمــدن مــا جانــی تــازه دمیــده می شــود. ایــن مراســم بــرای شــما فارغ التحصیلان گرامــی، آغــازی دیگــر در زندگــی اســت کــه عبــور شــما را بــه مرحلــه ی بعــدی زندگــی رقــم می زنــد تــا در ســفر پر رمــزو راز زندگــی گام هایــی دیگــر برداریــد. آینــده ای نامعلــوم در دنیایــی پرتلاطــم در پیــش داریــد و پاســداری از ایــن ســرزمین، بعد از ایــن نســل، بــر عهــده شماســت.

ترســوها وظیفــه ای ندارنــد. لازم اســت کــه شــجاع و بی بــاک باشــید. در تحصیلات خــود بــه نقطــه عطفــی رســیده اید. اگــر آنچــه را آموخته ایــد خردمندانــه به کار گیریــد و بــه رشــد خــود ادامــه دهیــد، میوه هــای شــیرین خواهیــد چید.

تعلیــم و تربیــت، پایاتریــن دارایــی انســان اســت. قــدر آن را بدانیــد. دیگــران را نیــز از دانــش خــود بهره منــد ســازید؛ و بــرای آینــده ای بهتــر ســرمایه گذاری کنیــد، هــم بــرای خــود و هــم بــرای دیگــران. حــال کــه بــه هدفــی کــه چنــد ســال پیــش تعییــن کــرده بودیــد، رســیده اید، وقــت آن اســت کــه هــدف یــا هدف هــای جدیــدی تعییــن کنیــد بایــد جهــت و مســیر آینــده ی خویــش را بدانیــد تــا هدف هایتــان تحقــق یابــد.

خردمنــدی گفتــه اســت: «بدانیــد کــه تــراژدی زندگــی در ایــن نیســت کــه بــه هــدف خــود نرســید، در ایــن اســت کــه اصلاً هدفــی نداشــته باشــید.» ازایــن روی، بایــد به ســوی هدف هــای شــامخ و واقــع بینانــه گام برداریــد، به طوری کــه گام بــه گام بــه آن هــا نزدیک تــر شــوید. ایــن کار را دیگــری بــرای شــما انجــام نخواهــد داد. فقــط خودتــان می توانیــد آســتین ها را بــالا بزنیــد وزندگــی خویــش را هدایــت کنیــد.

پــس بــه نقشــه های کوچــک دل خــوش نکنیــد. نقشــه کوچــک چنگــی بــه دل نمی زنــد. بلندپــرواز باشــید و خــود را مهیاســازید تــا بــرای رســیدن بــه هدف هــا اقــدام کنیــد.

شــاعری گفــته اســت: «کشــتی ها بادبــان برمی کشــند و بــه شــرق و غــرب می رونــد؛ و بــه آنجــا می رونــد کــه خــود می خواهنــد، نــه بــه آنجــا کــه توفــان می خواهــد ببــرد.» ایــن بــر خــود شماســت کــه بادبــان خــود را برگشــایید و ایــن کار را شــادمانه، مســئولانه و بــا حــرارت انجــام دهیــد. چالش هــا همیشــه پیــش روی هســتند. برخــی از آن هــا بــزرگ و برخــی دیگــر تــوان کاهنــد. هرچــه باشــند متزلــزل نشــوید. بــا عــزم و اراده و اعتقــاد بــه خویشــتن، هــر مانعــی را می تــوان از ســر راه برداشــت. چالــش، فرصتــی اســت در لباســی دیگــر. وقتــی ابتــکار عمــل را بــه دســت می گیریــد و پشــتکار بــه خــرج می دهیــد، بــر چالش هــا چیــره می شــوید و پــس از آن اســت کــه فرصت هــا ســر برمی آورنــد.

بنابرایــن ترســو نباشــید، آغــوش خــود را بــر فرصت و مســئولیت و چالش بگشــایید.

هــر کاره کــه هســتید، فرصت هــا را دریابیــد و فردایــی بهتــر بســازید. فرصت هــا فراوان انــد. تنهــا کاری کــه بایــد کــرد ایــن اســت کــه آن هــا را پیــدا کنیــم و بــه چنــگ آوریــم.

از مســئولیت های ســنگین شــانه خالــی نکنیــد. از موانــع نهــراســید. هرگــز نگوییــد کــه ایــن کار شــدنی نیســت. ســخن شــاعر را بشــنوید: «اگــر احســاس شکســت کردیــد، شکســت می خوریــد. بلنــد فکــر کنیــد تــا بــر بلنــدی برآییــد. بایــد بــه خــود اعتمــاد کنیــد تــا گــوی ســبقت را برباییــد. نبــرد زندگــی را همیشــه قوی ترهــا یــا ســریع ترها نمی برنــد، دیــر یــا زود، نبــرد را کســی می بــرد کــه توانایــی آن را در خــود می بینــد.»

وقتــی به ســوی آینــده گام برمی داریــد، مثــل عقــاب در اوج پــرواز کنیــد. بگذاریــد کســانی کــه دوروبــر شــما هســتند درخشــش آن روح بلند پــرواز را کــه هوشــمندی، نیــک مردمــی، اشــتیاق و از همــه مهم تــر درســت کاری را باز می تابانــد، ببیننــد.

هیــچ گاه در دام آدم هــای فاســد و فرومایــه نیفتیــد. راه مســتقل خــود را در پیــش بگیریــد و بــا تواضــع امــا اعتمادبه نفــس گام برداریــد. در هــر کاری از اســتعداد خــود کــه کــم هــم نداریــد، اســتفاده کنیــد. طــوری کارکنیــد کــه در پایــان روز نگوییــد: «از خــودم راضــی نیســتم، زیــرا کارهایــی را ناتمــام گذاشــته ام.»

بگذاریــد داســتانی کوتــاه بــرای شــما تعریــف کنــم. «گنجشــکی خوشــحال در هــوا می پریــد کــه صــدای رعــدی شــنید. گنجشــک فــرود آمــد، بــه پشــت خوابیــد و دو پــای خــود را رو بــه آســمان نگــه داشــت. عقابــی کــه از بالای ســرش می گذشــت از او پرســید: «چــه شــده اســت؟» گنجشــک پاســخ داد. «آســمان فرو می افتــد» عقــاب بــا ریشــخندی بــه پرنــده کوچولــو گفــت: «و تــو چــه داری می کنــی، می خواهــی بــا آن پاهــای نحیــف آســمان را نگــه داری؟» گنجشــک نگاهــی بــه عقــاب پــر یــال و کوپــال انداخــت و بــا لحنــی از تســلیم و رضــا گفــت: «هرکــس کاری را می کنــد کــه در تــوان اوســت و بــا ابــزاری انجــام می دهــد کــه در اختیــار اوســت.»»

مثــل گنجشــک باشــید. بــا هــر وســیله ای کــه در اختیارداریــد، نهایــت ســعی خــود را داشــته باشــید. آنچــه را بایــد انجــام دهیــد، بشناســید و در انجــام آن درنــگ نکنیــد و آنچــه را نبایــد انجــام دهیــد، انجــام ندهیــد.

خانم هــا و آقایــان، آینــده ی ایــن ملــت بــزرگ در دســت شماســت. از شــما می خواهــم کــه ایــن مســئولیت بــزرگ را بــا آغــوش بــاز بپذیــرد تــا بــه آرزوهــا و هدف هــای خــود برســید.

اگــر بــاروی زشــت زندگــی روبــه رو شــدید، ناامیــد، نشــوید زیــرا زندگــی زیباســت؛ امــا بــرای کســانی کــه درصــدد کشــف زیبایــی زندگــی باشــند. از ایــن مهم تــر بــرای کســانی کــه اســتعداد، عاطفــه و احســاس تعهــد خــود را در راه زیباتــر ســاختن زندگــی بــه کار می گیرنــد، حدو مــرزی وجــود نــدارد. زیبایــی از روح و روان پــاک سرچشــمه می گیــرد.

از بی اعتنایــی بــه امــور اجتنــاب ورزیــد بی اعتنایــی، رؤیاهایتــان را می کشــد و روحتــان را می شــکند. دنیایــی بهتــر و متفــاوت بــه دســت آدم هــای بی اعتنــا و بی تفــاوت ســاخته نمی شــود. همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه: «درخــت تــو گــر بــار دانــش بگیــرد بــه زیــر آوری چــرخ نیلوفــری را»

خــرد را به کار گیریــد تــا هرلحظــه از زندگــی شــما پربــار گــردد. در درون همــه ی مــا روحــی خفتــه نهفتــه اســت؛ کــه اگــر بیــدار شــود، هفت اقلیــم را در می نــوردد.

خانم ها و آقایــان، آن روح خفتــه را بیــدار کنیــد! شــما بــه انجــام هــر کاری قادریــد. توانایــی شــما حدو مــرزی نــدارد. هر کدامتان منحصر به فردیــد، امــا بالطبــع ســازنده، عضــو گــروه، عضــو خانــواده و جامعــه نیــز هســتید.

امــروز پایــه ی تحصیلــی زندگــی خویــش را جشــن گرفته ایــد. در جایــی کــه ایــن را ســاخته اید، یعنــی در دانشــگاه پیــام نــور واحــد جنــوب جشــن گرفته ایــد. روی ایــن پایــه، به رغــم همــه ی چالش هــا و موانــع، بســازید؛ و چنــان بســازید کــه دوام بیــاورد و بــه دیگــران خیــر برســاند. بــا بزرگــواری و اندیشــمندی، دنیایــی بهتــر خواهیــد ســاخت.

چیــزی از خــود بــه یــادگار بگذاریــد؛ نــه چیــزی بیهــوده، بلکــه یافتــه ای تنیــده از اندیشــه، احتــرام، عاطفــه و عشــق بــه زندگــی؛ و شــما دوســتان مــن پــل بســازید. حتــی اگــر مثــل آن گنجشــک پاهــای نحیــف داشــته باشــید. در هر کاری باید رشــد کنیــد، چون کــه اگــر از ســاختن شــخصیت و خــرد خویــش باز بمانیــد، می پلاســید. در برابــر وسوســه های آز و قــدرت، هشــیار باشــید. در دام فریــب کاری نیفتیــد. فریبــکار احســاس خفــت می کنــد و رشــته های مــودت او بــا خــودش و بــا آنچــه خیــر دنیــا و آخــرت اســت، پــاره می شــود. ادب و احتــرام و نزاکــت رابیــن مــردم رواج دهیــد. ادب نشــانه ی انســانیت اســت. ممکــن اســت چــون پرنــدگان پــرواز کنیــم یــا چــون ماهیــان در آب شــنا کنیــم؛ امــا بهتــر اســت کــه چــه مــرد و چــه زن، روی زمیــن راه برویــم؛ و بــه فرمــوده خواجــه عبــدالله انصــاری: «اگــر بــر روی آب روی خســی باشــی و اگــر بــر هــوا پــری مگســی باشــی دل بــه دســت آر تــا کســی باشــی.» از این کــه مــرا بــه مراســم ایــن روز فرا خواندیــد سپاســگزارم. ایــن روز را از یــاد نخواهــم بــرد. بــه همــه ی شــما ادای احتــرام می کنــم و خوشــبختی و کامیابی تــان را در هــر کاری آرزو می کنــم. می دانــم کــه کوشــش خواهیــد کــرد تــا دنیایــی بهتــر بســازید؛ و می دانــم بــا آنچــه در دانشــگاه پیــام نــور آموخته ایــد، مجهــز شــده اید تــا بــا اطمینــان درراه کامیابــی گام برداریــد.

متشکرم – خداوند یار و نگهدارتان

(۲)

نمونه سخنرانی، جشن - مراسم فارغ التحصیلی

نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی

جهت دریافت نسخه چاپی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی تصویر کلیک نمایید.

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *