مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج

مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج

سخنرانی ویژه مراسم

مراسم بزرگداشت

مراسم بزرگداشت ـ در مراســم بزرگداشــت چهــره شــخص ترســیم می شــود و هــم بــه او ادای احتــرام می شــود. اگــر مراســم بزرگداشــت بازنشســتگی یــا زادروز کســی اســت، آن را بــه واقعــه ای خاطره انگیــز گــره بزنیــد. مثلاً بگوییــد روزی کــه ایشــان بــه شــرکت پیوســتند فلان اتفــاق مهــم در کشــور یــا در جهــان افتــاد.

مراسم بزرگداشت ـ حــدود ۹۰ درصــد ســخنرانی ها بــه نحــوی جنبــه تبریــک دارد. هرقــدر مقامتــان  بالاتــر رود، بیش تــر بــرای ایــراد ایــن نــوع ســخنرانی ها دعــوت می شــوید.

طیــف ایــن نــوع ســخنرانی ها گســترده اســت و از مراســم زادروز یــا بازنشســتگی کارمنــدی تــا ســالگرد تأســیس یــک شــرکت بــزرگ را در برمی گیــرد. ممکــن اســت دعــوت شــوید کــه در جشــن فارغ التحصیلــی دبیرســتانی در شــهری یــا در مراســم اعطــای جایــزه ای بــزرگ ســخن برانیــد.

ایــن نــوع ســخنرانی می توانــد در ســر میــز شــام یــا ناهــار یــا در اجلاس اقتصــادی ایــراد شــود. می توانــد خودمانــی یــا خیلــی رســمی باشــد. شــنوندگان ممکــن اســت ۱۰ نفــر یــا ۲۰۰۰ نفــر باشــند. می توانــد در لبــاس رســمی در ســالن ایــراد شــود یــا در لبــاس غیررســمی و در یــک بــاغ.

هــر ســخنرانی بایــد بــه اقتضــای موقعیــت تنظیــم شــود. متغیرهایــی چــون دلیــل برگــزاری مراســم، شــخصیت شــخص موردنظــر، نــوع مهمانــان و ماننــد آن بایــد موردتوجــه قــرار گیرنــد. چارچــوب ســخن شــما بــا تغییــر هریــک از ایــن عناصــر تغییــر می کنــد.

محور سخنرانی بزرگداشت

مراسم بزرگداشت ـ محور سخنرانی بزرگداشت:

۱. مسرت بیافرینید

۲. کودکی و اصل و نسب

۳. محل تولد

۴. تحصیات

۵. تجربه های دوران کودکی

۶. نقطه ی عطف

۷. خانواده

۸. دستاوردهای حرفه ای و فرهنگی

۹. عایق خاص

۱۰. آثار و نوشته ها

محــور ســخنرانی تبریکاتــی، بزرگداشــت و ادای احتــرام بــه یــک یــا چنــد نفــر اســت.

ادای احتــرام لفظــی بــه شــخصی دیگــر آســان نیســت، زیــرا هــر احترامــی نشــانه قضــاوت نیــز هســت، اظهار نظــری اســت کــه بایــد توجیــه داشــته باشــد. شــخص مــورد تجلیــل و جمــع حاضــران در صورتــی ســخنتان را می ســتایند کــه نظــر واقعی تــان نیــز تأییدکننــده ســخنتان باشــد. (لاف نزینــد)!

ابتــدا بایــد ببینیــد کــه شــخصیت و دســتاوردهای شــخص مورد نظــر درخــور چنیــن مراســمی هســت یــا نــه. اگــر او را مســتحق احتــرام ندانســتید، نبایــد ســخنرانی را قبــول کنیــد.

بســیاری از ســخنرانان عقیــده دارنــد کــه هرچــه می گوینــد بایــد مثبــت باشــد؛ امــا نــه این طــور نیســت. شــخصی کــه مراســم به افتخــار او برگزارشــده اســت، حاضــران، فقــط حرف هایــی را قــدر می داننــد کــه باورکردنــی باشــد. بدیهــی اســت کــه لحــن ســخنتان درمجمــوع بایــد مثبــت باشــد؛ امــا نبایــد همــه اش چاپلوســی باشــد.

۱ـ مسرت بیافرینید

ســخنرانی تان هدیــه شــخص شماســت بــه شــخصی دیگــر. هدیــه بایــد مســرت بخش باشــد. بــرای این کــه چنیــن باشــد، بایــد، هــم بــه واکنــش مجلــس بیندیشــید و هــم و بــه واکنــش آن شــخص.

مثــال:

شــخصی را کــه بــه احتــرام او صحبــت خواهیــد کــرد در ذهــن خــود مجســم ســازید؛ و آنچــه را خواهیــد گفــت نیــز از نظــر بگذرانیــد. اگــر فکــر می کنیــد کــه درجایــی از صحبــت شــما لبخنــد خواهــد زد، درجایــی دیگــر ســری تــکان خواهــد داد و حتــی درجایــی شــادمانه ابــرو خواهــد زد، بدانیــد کــه در مســیری درســت قــرار داریــد. پــس بهتــر اســت کــه با شــخصیت وی حســن تفاهــم برقــرار کنیــد. صفــات و خصوصیــات او هــر چــه باشــد، دســت کم بایــد یکــی از آن هــا را بشناســید و روی آن انگشــت بگذاریــد؛ بنابرایــن خــود را باســابقه ی زندگــی او آشــنا کنیــد؛ و زمینه هــای زیــر را ازنظــر بگذرانیــد:

۲ ـ کودکی و اصل و نسب

آیــا او در خانــواده ای معمولــی بــه دنیــا آمــده اســت؟ آیــا دوران جوانــی او بــا دســت وپنجه نــرم کــردن بــا مشــکات و فائــق آمــدن بــر آن رقــم خــوردن اســت؟ آیــا خانــواده اش اســتعداد او را در ک کردنــد و مــورد تشــویق قراردادند؟ آیا خویشــاوند برجســته ای دارد کــه بایــد بــه آن اشــاره شــود؟

۳ ـ محل تولد

همــه مــا تــا حــدی بــا محــل تولــد خــود شــکل گرفته ایم. ایــن ســخنران مورد احترام شــما، اهــل کــدام شــهر یــا ولایــت اســت؟ آیــا در محیطــی شــهری بزرگ شــده اســت یا روســتایی؟

۴ ـ تحصیلات

کجــا درس خوانــده اســت؟ میــزان تحصیــات او چقــدر اســت؟ آیــا شــخصی خــاص بــر او اثــر گذاشــته اســت؟ آیــا در خــارج از کشــور تحصیل کــرده اســت و بــا مردمــان و فرهنگ هــای دیگــر آشــنا شــده اســت؟

۵ ـ تجربه های دوران کودکی

آیــا خاطراتــی از جنــگ، رکــود اقتصــادی یــا درگذشــت یکــی از عزیــزان در ذهــن او نقــش بســته اســت؟

۶ ـ نقطه ی عطف

آیــا تحــت تأثیــر شــخصیتی خارق العــاده، یــا کتابــی قرارگرفتــه اســت کــه در زندگــی و ی نقطــه عطفــی ایجــاد کنــد؟

۷ ـ خانواده

نمی تــوان از زندگــی یــا دســتاوردهای کســی جــدا از خانــواده ی او، به ویــژه جــدا از همســر او تقدیــر نمــود. چــه موقــع باهم تــرش روبــه رو شــد؟ تحــت چــه شــرایطی؟ چنــد فرزنــد دارنــد؟ اگــر فرزنــدان بزرگ شــده اند، چــه می کننــد؟

کســانی کــه در مجلــس نشســته اند، میــل دارنــد کــه این هــا را بداننــد؟ اشــاره بــه ایــن مطالــب باعــث می شــود کــه خانــواده ی شــخص هــم خــود را در مراســم شــریک بداننــد.

۸ ـ دستاوردهای حرفه ای و فرهنگی

بــه دســتاوردهای شــخص اشــاره کنید. آیــا شــرکتی تأســیس کــرده اســت…

خانــه ای ســاخته اســت یــا کتابــی نوشــته اســت؟ هیــچ گاه مقامــی دولتــی داشــته یــا عضــو ارشــد گروهــی حرفــه ای بــوده اســت؟ چگونــه نــام و نشــانی پیداکــرده اســت؟ آیــا رســانه های جمعــی او را پوشــش داده انــد؟ آیــا در میــدان سیاســت، خدمــات اجتماعــی، کار داوطلبانــه، هنــر یــا نیکــوکاری، گویــی زده اســت؟

۹ ـ علایق خاص

بازی هــا و ســرگرمی های او کدم انــد؟ از روی این هــا خیلــی چیزهــا می تــوان دربــاره ی هرکــس فهمیــد. آیــا ایشــان علاقــه ای ادبــی، هنــری یــا اشــتیاق بــه سیرو ســفر دانــد؟ آیــا مذهــب در زندگــی ایشــان نقشــی درخــور تــوجــه داشــته اســت؟

۱۰ ـ آثار و نوشته ها

آیــا اثــری از ایشــان منتشرشــده اســت؟ اگــر شــده اســت، بــه آن اشــاره کنید. هــم مخاطبــان و هــم شــخص موردتکریــم، خوشــنود خواهنــد شــد اگــر برخــی از کلمــات خــود او را برایــش نقــل کنیــد.

 مراسم بزرگداشت ـ پرسش نامه برای شناخت شخص موردنظر

ایــن پرســش ها را می تــوان از خــود شــخص یــا از عضــو خانواده یــا دوســتانش کــرد.

از پرســش های ســاده شــروع کنیــد و یواش یــواش پرســش های پیچیده تــر را مطــرح نماییــد.

۱ ـ ورزش موردعاقه ی شما چیست؟

۲ ـ به کدام ورزشکار معروف عاقه مندید؟

۳ ـ اگــر مقاله هــای فقــط یــک مقاله نویــس را بخوانیــد، آن شــخص کــه خواهــد بــود؟

۴ ـ کدام شخصیت تلویزیونی را می پسندید؟

۵ ـ کدام برنامه را؟

۶ ـ اگــر فقــط اشــتراک یــک روزنامــه را داشــته باشــید، آن چــه روزنامــه ای خواهــد بــود؟

۷ ـ کدام مجله را؟

۸ ـ یک روز خوب به نظر شما چه روزی است؟

۹ ـ چه قصوری از دیگران را راحت ترمی بخشید؟

۱۰ ـ چه قصوری را نابخشودنی می دانید؟

۱۱ ـ قهرمان افسانه ای موردعاقه شما کیست؟

۱۲ ـ چهره ی تاریخی موردعاقه ی شما کیست؟

۱۳ ـ هنرپیشه ی موردتوجه؟

۱۴ ـ در رقابت به چه چیزهایی اهمیت می دهید؟

۱۵ ـ به نظر شما مهم ترین ویژگی شخصیتی دیگران کدام است؟

۱۶ ـ فعالیت موردعاقه در اوقات فراغت؟

۱۷ ـ بزرگ ترین نقطه ی قوت شما چیست؟

۱۸ ـ بزرگ ترین هدف شما؟

۱۹ ـ رنگ موردعاقه ی شما؟

۲۰ ـ کدام یــک از کســانی را کــه می شناســید و بــا آن هــا کارکرده ایــد بیش تــر می ســتایید؟

۲۱ ـ چــه اصاحاتــی را در نظــام سیاســی/ اجتماعــی / اقتصــادی پیشــنهاد می کنیــد؟

۲۲ ـ زندگــی امــروزی خــود را چگونــه می بینیــد و در طــول ســال ها چــه تحولــی پیداکــرده اســت؟

حتــی اگــر پاســخ چنــد تــا از ایــن پرســش ها را داشــته باشــید نصــف کارتــان انجام شــده اســت.

نمونه سخنرانی بزرگداشت بازنشستگی

مراسم بزرگداشت ـ «بــرای ســخنرانی در جشــن بازنشســتگی می توانیــد از راهنمایی هــای مطرح شــده در بخــش مربــوط بــه دادن و دریافــت جایــزه پیــروی کنید.»

فــرض کنیــد ایــن مراســم به افتخــار آقــای رســا رئیــس قســمت فــروش شــرکت بــه مناســبت بازنشســتگی وی برپاشــده اســت؛ و همــکاران او ضیافــت شــامی ترتیــب داده انــد. آقــای رســا رئیســی ســخت گیر امــا حامــی همــکاران خــود بــوده اســت. او کارمنــدی قدیمــی اســت کــه پله پلــه بالا آمــده اســت و وفــاداری او بــه شــرکت عمیــق اســت؛ و اکنــون نوبــت شــما رســیده اســت کــه در خصــوص آقــای رســا صحبــت کنیــد. بــا اســتفاده از روش «الفبــا» کــه در ادامــه توضیــح خواهــم داد، می تــوان آب وتابــی بــه ســخن داد تــا هــم شــخص مورد نظــر بــه وجــد آیــد و هــم هوشــمندی ســخنران مــورد تحســین قــرار گیــرد.

«بعدازایــن شــام باشــکوه می خواهــم از همــه ی کارکنــان واحــد فــروش تشــکر کنــم کــه شــبی چنیــن شــاد و لذت بخــش را ترتیــب داده انــد. کاری بــزرگ کرده ایــد؛ و هیچ کــس بیــش از رســای خودمــان مســتحق ایــن مراســم نبــوده اســت.

رســای عزیــز اکنون کــه پــس از یــک مرحلــه طولانــی و پرفراز و نشــیب در خدمــت شــرکت، همــکاران و مــردم، ســربلند بیــرون آمده ایــد و افتخــار بزرگــی را بــرای خــود و خانــواده محترمتــان رقم زده ایــد. قطعــاً پیشــرفت شــرکت در ســالیان اخیــر و جلــب اعتمــاد همــکاران و مســئولان مرهــون تلاش هــای مخلصانــه شــما بــرادر عزیــز و دیگــر همکارانتــان هســت.

می دانیــد، رســای عزیــز، وقتــی شــنیدم کــه بازنشســته شــده اید و همــکاران بــه فکــر ایــن مراســم افتاده انــد، بــه فکــر فرورفتــم.

بــه چیزهایــی فکــر کــردم کــه در ســی ســال گذشــته بــرای شــرکت انجــام داده ایــد و بــه یــاد ســال ها پیــش افتــادم کــه جــوان بودیــد و کار تابســتانی موقتــی در شــرکت گرفتــه بودیــد. فکــر کــردم کــه چگونــه در شــرکت و در جامعــه نامــی کســب کرده ایــد. آنــگاه بــه ایــن فکــر افتــادم کــه حــروف نــام شــما چــه معنایــی در بردارنــد. نــام تــو خیلــی معنــا دارد. «ر» ی آن بــه نشــانه ی رشــادت اســت؛ «س» نشــانه ی سلامت و «الــف» نشــانه ی انســانیت. ایــن موفقیــت را بــه شــما تبریــک عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال توفیــق ســربلندی و سلامتی شــمارا تــا پایــان عمــر شــریفتان عطــا فرمایــد. از آقــای رســای عزیــز دعــوت می کنیــم، تشــریف بیاورنــد و هدیــه ای را کــه از طــرف کارکنــان واحــد فــروش و هیئت مدیــره تهیه شــده، بــه شــما تقدیــم گــردد.

مراسم بزرگداشت

مراسم بزرگداشت

جهت دریافت نسخه چاپی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی تصویر کلیک نمایید.

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *