معرفی کردن سخنران

معرفی سخنران

معرفی سخنران بایــد بــه طرز شایســته ای انجام شــود، به طوری که در شــنوندگان میــل بــه شــنیدن ســخنان ســخنران تحریــک شــود؛ و بی صبرانــه مشــتاق شــنیدن ســخن وی باشــند. بایــد از شایســتگی ها و ســابقه کار درخشــان وی صحبــت شــود. بــه عبارتــی معرفــی بایــد قــادر باشــد ناطــق را بــه شــنونده بقبولانــد و ایــن کار بایــد در کوتاه تریــن زمــان انجــام شــود.

ســوابق علمــی و پژوهشــی ســخنران و مطالبــی ســاده ای کــه ســبب شــود شــنوندگان حامــی ســخنران شــوند را بیــان کنیــد.

در مراسم «معرفی سخنران» باید این شش نکته را به خاطر داشته باشیم:

۱. مقدمه چینی

۲. آماده سازی مخاطبان

۳. نسبت به سخنران و موضوع سخنرانی او کنجکاوی برانگیزید.

۴. مدارج علمی و صاحیت های علمی سخنران را اعام نمایید.

۵. یخ ها را آب کنید.

۶. قدردانی کنید.

۱- مقدمه چینی

معرفــی ســخنران بایــد پیونــد او را بــا کل برنامــه نشــان دهــد. مقدمــه بایــد شــامل ایــن عناصــر باشــد:

«عنوان سخنرانی سخنران »

«دلیل واجد صاحیت بودن سخنران برای سخنرانی درباره ی این موضوع »

«نــام ســخنران کــه بهتــر اســت چندیــن بــار عنــوان شــود تــا مخاطــب آن را بــه خاطــر بســپارد.»

۲- آماده سازی مخاطبان

طوری صحبت کنید که توجه حضار به سخنران جلب شود.

۳- نسبت به سخنران و موضوع سخنرانی او کنجکاوی برانگیزید.

۴- مدارج علمی و صلاحیت های علمی سخنران را اعلام نمایید.

ایــن آگاهــی دادن بــه مخاطبــان روشــن می ســازد کــه چــرا ســخنران بــرای ســخنرانی کــردن در بــاب موضــوع صحبــت خــود صلاحیــت دارد. آنچــه را لازم از ســوابق کاری ســخنران کســب کنیــد. هــر آنچــه ســخنران و مخاطــب را بــه هــم پیونــد بزنــد، عالــی اســت. گاهــی ســخنران معرفی نامــه ای بــه شــما می دهــد کــه می خواهــد مورد اســتفاده قــرار بگیــرد.

فهرســت های شــلوغ فعالیــت هــای حرفــه ای را پاک کنیــد و آن را بــا داســتان های زنــده ای پرکنیــد کــه نشــان می دهنــد چــرا ایــن ســخنران بــرای ســخنرانی در ســازمان دعوت شــده اســت و چــرا شــما از معرفــی او خوشــحال هســتید.

بســیاری اوقــات یــک ســخنران حرفــه ای معرفی نامــه ای حرفــه ای نوشته شــده را ارائــه خواهــد کــرد کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف خاصــی طراحی شــده اســت. ایــن معرفی نامــه نبایــد ویرایــش شــود.

۵- یخ ها را آب کنید.

ســعی کنیــد ســخنران احســاس بیگانگــی نکنــد تــا باقــدرت وارد میــدان شــود و مقاومــت مخاطــب را بشــکند.

۶- قدردانی کنید.

معرفی سخنران – تشــکر از ســخنران کــه وقــت و معلومــات خــود را در اختیــار جمــع گذاشــته اســت، ارزش ســخنرانی را در نظــر مخاطــب بیش تــر می کنــد.

پنج عملی که نباید در هنگام معرفی سخنران انجام شود:

۱. زیاد صحبت نکنید از ساختار معرفی خارج نشوید.

۲. از موضوع خارج نشوید.

۳. سهل انگاری نکنید.

۴. تکراری صحبت نکنید.

۵. از شوخی بی مورد بپرهیزید.

۱-زیاد صحبت نکنید از ساختار معرفی خارج نشوید.

همیشــه اختصــار را در نظــر بگیریــد. شــما نیامده ایــد کــه ســخنرانی کنیــد، آمده ایــد کــه ســخنران را معرفــی کنیــد، بنابر ایــن تــا می توانیــد وقــت او را کم تــر بگیریــد. معرفــی خــوب بایــد در یــک دقیقــه تمــام شــود و به نــدرت از دو دقیقــه فراتــر رود.

۲- از موضوع خارج نشوید.

زنــگ شــروع برنامــه را بــه صــدا درآوریــد. فقــط بگوییــد کــه ســخنران کیســت و چــرا بــرای ســخن گفتــن در خصــوص ایــن موضــوع صلاحیــت دارد. درجــه هوشــمندی و یــا بامزگــی خــود را نشــان ندهیــد.

۳- سهل انگاری نکنید.

دربــاره ســخنران تحقیــق کنیــد، از دوســتان یــا همــکاران ســخنران تمــاس بگیریــد و اطلاعاتــی در خصــوص فعالیت هــای او، مــدارک علمــی و ســایر مــوارد لازم، کســب کنیــد. در صــورت امــکان بــا خــود شــخص صحبــت کنیــد و از او در مــورد چگونگــی معرفــی و اینکــه بــر چــه چیزهایــی بایــد تأکیــد شــود ونیــز تلفــظ صحیــح نــام او را بپرســید.

۴- تکراری صحبت نکنید.

تکــرار حرف هــای عــادی کــه همه جــا زده می شــود، دل مخاطــب را می زنــد. ســعی کنیــد دســت کم یــک مطلــب جالــب و پــر آب و رنــگ دربــاره ســخنران خــود بگوییــد، نــه آن قــدر زیــاد کــه از او یــک موجــود فرازمینــی یــا اَبَر انســان بســازید.

چیــزی بگوییــد کــه بــه ســخنران چهــره ای انســانی بدهــد؛ و بــا اشــتیاق صحبــت کنیــد.

۵ – از شوخی بی مورد بپرهیزید.

در زمــان کوتاهــی کــه بــرای معرفــی کــردن وجــود دارد،از شــوخی کــردن پرهیــز کنیــد.

از فهرســت زیــر بــرای کمــک بــه معرفــی ســخنران در اوج اعتماد به نفــس و متانــت، اســتفاده کنیــد. وقتــی ســخنرانی خــود را بــرای معارفــه آمــاده و ایــراد می کنیــد، ایــن مــوارد را در نظــر بگیریــد.

  نام سخنران را به طور صحیح تلفظ کنید _ از قبل تمرین کنید.

   در مورد پیشینه و دستاوردهای فرد موردنظر تحقیق کنید.

  نام سخنران را چندین بار تکرار کنید.

  بــر مــوردی کــه ســخنران به ویــژه صلاحیت ایراد آن را برای مخاطبان دارد، تأکیــد کنیــد.

   سخنران را تحسین کنید.

   با شور و حرارت صحبت کنید.

   پــس از ایــراد ســخنرانی تان کــف بزنیــد تــا ســخنران بــه میــز خطابــه برسد.

   از قبــل در مــورد آنچــه قــرار اســت هــردوی شــما بگوییــد بــا ســخنران صحبــت کنیــد تــا هیــچ جــای تعجبــی باقــی نمانــد.

   به دقــت بــه صحبت هــای ســخنران گــوش دهیــد، به ویــژه در مقدمــه ســخنرانی ممکــن اســت ســخنران بخواهــد، از شــما نــام ببــرد و تشــکر کنــد. در قبــال ایــن تشــکر از شــما چــه پاســخی خواهیــد داشــت؟

شروع های کلیشه ای ناموفق

شــروع هایی بــرای معرفــی ســخنران کــه ناموفــق خواهنــد بــود. ایــن مــوارد را امتحــان نکنیــد.

۱. «درواقع معرفی … سعادت بزرگی است.»

۲. «در این موقعیت بسیار رسمی …»

۳. «در این مورد به یادماندنی گرد هم آمده ایم تا …»

۴. «ما به راستی مفتخریم که امروز… را در کنارمان داریم.»

۵. «خانم ها و آقایان، این هم …»

۶. «بدون حرف بیشتر …»

۷. «ما به راستی خوش شانس هستیم چون کسی پیش ما نیست جز …»

۸. «خانم ها و آقایان، این سخنرانی است که نیازی به معرفی ندارد…»

۹. «در این لحظه به یادماندنی…»

۱۰. «مثلاً؛ هشتادوهفت سال قبل …»

نمونه یک معرفی ضغیف سخنران توسط مجری

خانم هــا و آقایــان محتــرم؛ امــروز افتخــار ایــن را داریــم کــه دکتــر اصلانــی اســتاد ســلامت دانشــگاه (اســم دانشــگاه) را معرفــی کنیــم. دکتــر اصلانــی در ســال های نخســتین کاری شــان تحصیلات خــود را در زمینــه ی آمــار و طــب در ســال ۱۳۷۸ بــه پایــان رســانیدند و پزشــک شــدند.

ایشــان بــا کشــف و تحقیقــات خــود درباره ی شــیوع بیمــاری مالاریــا کــه یــک بیمــاری انگلــی اســت، در ســال ۱۳۸۶ دکترای خــود را از دانشــگاه (نــام دانشــگاه) گرفتنــد. ایشــان در ســال ۱۳۹۳ بیش از ده جایــزه معتبــر ماننــد جایــزه (نــام جایــزه) را بــه خاطــر فعالیــت در زمینــه ی ارتقــای ســامت جامعــه و بشــریت دریافــت کردنــد. در ســال ۱۳۹۴ از طرف مجلــه ی (نام مجله) به عنــوان یکــی از صــد افــراد خلاق در زمینــه ی تجــارت برگزیــده شــد و به عنــوان یکــی از اعضــای آکادمــی علــوم مهندســی کشــور انتخــاب شــد. اگــر هنــوز دســتاوردهای شــغلی ایشــان شــما را تحــت تأثیــر قــرار نــداده اســت، بایــد بدانیــد کــه او ورزشــکار مشــهور تکوانــدو بــا کمربنــد مشــکی نیــز هســت. لطفــا تشــویق کنیــد.

  در حقیقــت ایــن نــوع معرفــی بــرای کســانی کــه مشــکل بی خوابی دارند مفیــد اســت. داروی خوبــی بــرای درمــان بی خوابــی مخاطبــان خواهــد بود.

  اشــتباه دیگــر در ایــن نــوع معرفــی ایــن بــود کــه بــه مخاطــب نمی گوید کــه آن ها قــرار است از سخنرانی چــه بــه دســت بیاورنــد. یــک معرفــی خــوب مخاطــب را ترغیــب می کنــد طعــم آنچــه قــرار اســت بــه دســت بیــاورد را بچشــد؛ امــا آن قــدر پیــش نمــی رود کــه شــنونده همــه ی آن را نــوش کنــد. درواقــع آن هــا را کنجــکاو نگــه مــی دارد تــا منتظــر ارائــه ســخنرانی توســط ســخنران باشــند.

  یــک اشــکال دیگــر معرفــی مذکــور در ایــن اســت کــه از دکتــر اصلانی برای مــا یــک نابغــه در میــان نوابــغ ترســیم می کنــد. مخاطــب می شــنود کــه او یــک متخصــص آمــار، پزشــک و پژوهشــگر بیماری هــای واگیــردار اســت؛ کــه افتخــارات بی شــماری را کســب کــرده اســت. پــس بــا خــود می گویــد: «دکتــر اصانــی فوق العــاده اســت؛ امــا مــن نمی توانــم کاری کــه او کــرده اســت را انجــام دهــم. چــون مــن ســابقه و هــوش او را نــدارم». معرفــی کننــدگان بایــد بــدون اینکــه از سخنرا یک اَبَر انسان درســت کننــد، بــه وی اعتبــار ببخشــند.

   دســت  آخر پرداختــن بــه موضــوع کمربنــد ســیاه، بــه ایــن پزشــک جنبــه ی ورزشــکاری می دهــد کــه البتــه هیــچ ربطــی بــه موضــوع مورد بحث نــدارد.

تصحیح نمونه ی قبلی

نشــان دادن اشــتیاق ســخنران: دکتــر اصلانــی رئیــس هیئــت مدیــره کمیســیون تحقیــق و پژوهــش دانشــگاه های پزشــکی کشــور هســتند. در آنجــا در زمینــه ی سلامتی و بهداشــت جامعــه تحقیــق می کننــد و همــکاری زیــادی بــا ســایر ارگان هــای مربوطــه دارنــد.

ایجــاد اعتبــار بــرای ســخنران: دکتــر اصلانــی اســتاد سلامت در دانشــگاه (نــام دانشــگاه) اســت و در کمــک بــه ارتقــای ســطح سلامت عمومــی کشــور و جهــان ســهم بزرگــی داشــته اســت.

ایجــاد انگیــزه در مخاطــب: در پایــان ســخنرانی دکتــر اصلانــی متوجــه خواهیــد شــد کــه چگونــه گســترش اطلاعات درباره ی ســامت عمومــی کیفیــت زندگــی شــما، فرزندانتــان، دوســتان، نزدیــکان و همــه ی مــردم کشــور را بهبــود می بخشــد.

راه حل چیست؟

بیشــتر اوقــات کســی کــه معرفی تــان می کنــد از اول بــا شــما آشــنایی نــدارد. در ایــن صــورت بایــد بــه او یــک معرفی نامــه ی کتبــی بدهیــد کــه ایــن چهــار مــورد را در برداشــته باشــد.

۱. اینکه قرار است مخاطب آنچه چیز را به دست بیاورند.

۲. ارتباط معرفی با موضوع به حداکثر برسد.

۳. اطلاعات درباره ی زندگی نامه به حداقل برسد.

۴. آخریــن مــوردی کــه بایــد دربــاره ی معرفــی خــود بــه معرفــی کننــده خاطرنشــان دهیــد، ایــن اســت کــه محتــوای معرفی نامــه بایــد بــا فضــای ســخنرانی شــما هم خوانــی داشــته باشــد. مثــلاً اگر شما به عنوان سخنرانی هستید که می خواهیــد بــرای یــک گــروه از کارآفرینــان، در خصــوص رازهــای چگونگــی ارائــه و بیــان مطالــب کــه بــه شــرکت های کوچــک کمــک می کنــد، قراردادهــای بــزرگ ببندنــد، صحبــت کنیــد. در ایــن مــورد مجــری نبایــد شــما را بــه ایــن صــورت معرفی کنــد؛

مثلاً اول بیاید یک داستان شخصی کوتاه از خودش (مجری) در مورد اینکــه چگونــه تلاش کــرده اســت تــا بــه اینجــا رســیده اســت تــا ســرمایه گذاران و همــکاران خــود را ترغیــب کنــد، بگویــد. ســپس داســتان چگونگــی آشــنایی خــود را بــا شــما (ســخنران) بــرای حضــار تعریــف کنــد و بعــد بگویــد، شــما شــخصی هســتید کــه هرکســی را می بینیــد راهــکار و اطلاعاتــی می دهیــد تــا بــه یــک ســخنور الهام بخــش تبدیــل شــود. می بینیــد کــه محتــوای معرفــی ربطــی بــه کارآفرینــی و اینکــه کارآفرینــان چگونــه با بیــان خــود موفــق بــه بســتن قــرارداد شــوند، نداشــت.

حتماً زمــان بگذاریــد و معرفی تــان را بــا معرفــی کننــده دوره کنیــد و حتــی از او بخواهیــد چندیــن بــار تمریــن کنــد تــا نحــوه ی ارائــه را به خوبــی بــه دســت بیــاورد.

نمونه ی یک معرفی قوی سخنران توسط مجری

مقــدم کلیــه ی مدیــران، اســاتید، صاحب نظران و شــما حضار گرامی را به ســمینار مدیریــت نویــن در قــرن بیســت و یکــم گرامــی می داریــم. بســیار خوشــحالیم کــه در خدمتتــان هســتیم و امیدواریــم بــا همــکاری شــما امــروز بتوانیــم یــک ســمینار خیلــی خــوب را داشــته باشــیم.

فوق لیســانس MBA، مشاور بیش از ۱۰۰ شرکت، شرکت هایی نظیر (نام چند شــرکت معــروف کــه ســخنران مشــاور آن هــا اســت، آورده شــود). کســی کــه بیــش ۱۵ کتــاب نوشــته، کتاب هــای ارزشــمندی مثــل کتــاب مشــهور (نــام کتــاب مشــهور ســخنران گفتــه شــود) کســی کــه بیــش از ۲۰۰۰ سمینار در سرتاسر کشور برگــزار کــرده، کســی نیســت جــزء آقــای (نــام ســخنران)، ســخنران برجســته و ارزشــمند برنامــه ی امــروز مــا.

آقــای (نــام ســخنران) خیلــی خوشــحالیم کــه تشــریف آوردیــد و باعــث افتخــار ماســت کــه امــروز شــما در ایــن برنامــه شــرکت کرده ایــد.

معرفی توسط خود ســخنران

در صورتی که مجری برای معرفی کردن سخنران حضــور نداشــت، ســخنران بهتر اســت کــه خــود را در ابتــدای ســخنرانی، پــس از شــروع ســخنرانی معرفــی نمایــد.

ایــن معرفــی می توانــد به صــورت اســلاید باشــد همــراه بــا توضیحــات ســخنران یــا به صــورت حفظ شــده توســط ســخنران بیــان می شــود یــا در پایــان ســخنرانی خــود را معرفــی می کنــد، کــه در اینجــا هــم می توانــد به صــورت حفظ شــده باشــد یــا اینکــه از اســاید اســتفاده گــردد. البتــه معرفــی ســخنران بســته بــه نــوع مخاطب نیــز می توانــد فــرق کنــد.

اگــر شــما اســتاد ســخنرانی، فــن بیــان و مهارت هــای ارتباطــی هســتید و  مثلاً در زمینــه ی ارتبــاط مؤثــر بــا مشــتری نیــز فعالیــت داریــد و در جمــع دانشــجویان ســخنرانی می کنیــد و نویســنده یــک کتــاب ســخنرانی هســتید بهتــر اســت آن را مطــرح نماییــد. اما اگــر در جمــع بازاریــان و تُجار در خصوص ارتباط مؤثر با مشــتری صحبــت می کنیــد، نیــاز چندانــی بــه ارائــه کتــاب نیســت و بهتــر اســت مثلاً فلان ثروتمنــد کشــور هســتید صحبــت کنیــد و یا اگــر در جمــع نماینــدگان شــورای شــهر و نماینــدگان مجلــس یــا مدیــران دولتــی صحبت می کنید بهتر است بگوییــد، مثلاً شما مشاور سخنرانی چند نماینده مجلــس هســتید. بــا ایــن کار اعتبــار و صاحیــت خــود را تثبیــت می کنیــد. (ارتبــاط مســتقیم بــا پیــام اصلــی ســخنران).

چگونه سخنران خود را معرفی کند؟

گرچــه یــک معرفــی ضعیــف نمی توانــد یــک ســخنرانی خــوب را خــراب کنــد، امــا یــک معرفــی خــوب کــه بیــش از یــک یــا دو دقیقــه بــه طــول نینجامــد، می توانــد ســکوی پرتــاب قدرتمنــدی بــرای پیشبرد یــک ســخنرانی موفــق باشــد.

اختصــار، روح درایــت اســت، امــا ایــن موضــوع در هیــچ جــا به انــدازه ی زمــان معرفــی ســخنران صحــت نــدارد. به صــورت مختصــر، صلاحیــت خــود را بیــان کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید مطالبتــان را کوتــاه نگه داریــد. صحبتــی دو _ ســه دقیقه ای عالــی اســت.

معرفی هــای بســیار خوبــی کــه بــه پیــام اصلــی ســخنران مربــوط هســتند، مخاطب مــدار می باشــند و بــدون اینکــه از ســخنران بــت بســازد، بــه او اعتبــار می دهــد.

مثـلاً هنگامی کــه یــک پزشــک مدرکــش را از بهتریــن دانشــگاه کشــور گرفتــه و چندیــن دکتــرای افتخــاری دارد، بــه پیــام اصلــی فوق العــاده و قابل تحســین اســت. امــا ایــن معرفــی مســتقیماً به پیام اصلی ســخنرانی ایشــان مربــوط نمی شــود. اطلاعــات بهتــر و درخــور توجــه کــه ایشــان می تــوان دربــاره ی خــود بدهــد، می توانــد بــه ایــن صــورت باشــد کــه دکتــر فلانــی هســتم، رئیــس هیئت مدیــره کمیســیون تحقیــق و پژوهــش دانشــگاه های پزشــکی کشــور کــه در ایــن کمیســیون در زمینــه ی سلامتی و بهداشــت جامعــه تحقیــق می نمایــم و همــکاری زیــادی بــا ســایر ارگان هــای مربوطــه دارم (نــام ارگان هــا و اداره هــای مربوطــه آورده شــود).

ایــن اطلاعــات نشــان خواهنــد داد، شــخصی کــه روی ســن آمــده اســت، اشــتیاق زیــادی در ارتقــای ســامت عمومــی بــا مشــارکت ســایر ســازمان های کشــور دارد.

معرفی سخنران

معرفی سخنران

جهت دریافت نسخه چاپی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی تصویر کلیک نمایید.

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *