نقد و بررسی قرار دادن خود _ نتیجه و کلام آخر

نقد و بررسی قرار دادن خود

نقد و بررسی قرار دادن خود

نقد و بررسی قرار دادن خود

چگونه خود را مورد نقد و بررسی قرار دهیم؟

نقد و بررسی قرار دادن _ خود همانطــور کــه اشــاره شــد، بــرای پیشــرفت در مســیر موفقیــت بایــد پــس از هــر ســخنرانی از خــود بازخــورد بگیریــم. منابــع زیــر کــه در ایــن مرحلــه می تواننــد بــه مــا کمــک کننــد بــه شــرح زیــر اســت:

گزینه اول خود شخص سخنران است

نقد و بررسی قرار دادن خود _ خــود شــخص ســخنران معمــولا بهتــر از هــر کســی می دانــد کــه کجــای ســخنرانی نقطــه قوتــش بــود و در کــدام نقطــه ضعــف داشــت.

بلافاصلــه پس از اجــرا عملکــرد خــود را در ذهــن مــرور کنیــد و هــر آنچــه کــه ســخنرانی شــما را بهبــود می بخشــد یادداشــت کنیــد؛

چیزهایــی مانند:

این کــه اگــر فــلان چیــز را می گفتــم بهتــر بــود یــا بالعکــس یــا اگــر فــلان حرکــت را می کــردم بهتــر بــود یــا این کــه دفعــه بعــد فــلان قســمت محتــوای ســخنرانی را تغییــر بدهــم و مســائلی از ایــن دســت.

گزینه دوم نظرسنجی از مخاطبان است

دیــدگاه مخاطبــان نســبت بــه مــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت چون مــا بــرای مخاطــب ســخنرانی می کنیــم و بایــد کاری کنیــم کــه حداکثــر خواســته های معقــول مخاطــب را پوشــش دهیــم.

هنگامــی کــه از نــگاه خودمــان، خودمــان را مــورد نقــد و بررســی قــرار می دهیــم ممکــن اســت کــه نتوانیــم همــه مــوارد را در نظــر بگیریــم و بازخورد لازم را داشــته باشــیم.

بازخــورد از مخاطــب را می تــوان بــه دو صــورت شــفاهی یــا از طریــق تهیــه فرم هــای نظرســنجی کــه در ابتــدای ســخنرانی بــه آن هــا تحویــل می دهیــد، دریافــت نماییــد. دوســتان و همراهــان نیــز جــزء مخاطبــان هســتند؛ بنابرایــن می توانیــم خیلــی راحت تــر و بــه صــورت شــفاهی بازخــورد بگیریــم. در ایــن مــورد بایــد بــه آن هــا بگوییــم کــه منصفانــه عمــل کننــد و از ســر دلســوزی مــا را نقــد نکننــد.

گزینه سوم ضبط صدا و فیلم است

همان طــور کــه در تمرین هــای ســخنرانی بــرای بهبــود کیفیــت کار خــود از ضبــط صــوت و فیلــم بــرداری اســتفاده می کنیــد، هــر ســخنرانی هــم می توانــد بــه منزلــه یــک تمریــن بــرای ســخنرانی های بعــدی شــما باشــد؛ بنابرایــن همیشــه یــک ضبــط صــوت بــه همــراه داشــته باشــید و بــرای فیلــم بــرداری نیــز می توانیــد از یــک دوســت و همــراه کمــک بخواهیــد؛ هــر چنــد کــه بیشــتر جاهایــی کــه ســخنرانی خواهیــد داشــت ایــن امکانــات توســط برگزارکننــده مهیــا می شــود امــا شــما می خواهیــد کــه بلافاصلــه پــس از بازگشــت بــه دفتــر کار، ســخنرانی خــود را گــوش کنیــد یــا ببینید. اشــکالات و اشــتباهات خــود را پیــدا کنیــد و درصــدد جبــران آن در آینــده باشــید. هــر چنــد ایــن کار می توانــد چنــدش آور باشــد خصوصــا در مراحــل اولیــه! گزینه هــای گفتــه شــده را در نظــر داشــته باشــید و از هیچکــدام بــه راحتــی نگذریــد. هــر مــورد را بــدون وســواس و بــا یــک دیــد معقــول بررســی کنیــد.

هدفی بی انتها!

اکثــر اهدافــی کــه انســان ها بــرا ی خــود تعییــن می کننــد یــک محــدوده زمانــی دارد کــه افــراد پــس از مدتــی تــلاش، یــا موفــق بــه رســیدن بــه آن می شــوند یــا خیــر.

در صورتــی کــه جــواب منفــی باشــد، برخــی دچــار افســردگی می شــوند و دیگــر دوبــاره نمی تواننــد شــروع کننــد. برخــی هــم بلنــد شــده و دوبــاره شــروع می کننــد. برخــی نیــز در همــان مرحلــه اول کــه جــواب مثبــت می گیرنــد کار را تمــام شــده می بیننــد، در جــا می زننــد و هدفــی دیگــر را دنبــال نمی کننــد.

همچنیــن توانایــی گســترش هــدف خــود را ندارنــد. البتــه ممکــن اســت آن هــدف آن قــدر محدودکننــده باشــد کــه جایــی بــرای پیشــر فــت نداشــته باشــد؛ بنابرایــن از ایــن شــاخه بــه شــاخه ای دیگــر می رونــد و اینجاســت کــه بــا شکســت مواجــه می شــوند و زندگــی بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا می کنــد.

امــا صحبــت مــا آن روی ســکه اســت. در ســخنرانی هــدف بــه ایــن گونــه تعریــف نمی شــود، فصــل اول ایــن کتــاب را بــا عنــوان «ســرمایه گذاری بــرای موفقیــت» شــروع کردیــم. در نهایــت پــس از یــک ســرمایه گذاری و طــی مســیر پــر پیــچ وخــم، بــه هــدف خــود کــه همــان اجــرای ســخنرانی بــود رســیدیم؛ امــا ایــن پایــان کار نیســت. چــون بــا اجــرای هــر ســخنرانی، به صــورت اتوماتیــک وار مســیر و هدفــی دیگــر بــرای مــا ایجــاد می شــود و نیــاز بــه ایســتادن و تفکــر بــرای یافتــن هدفــی دیگــر نیســت.

جالب تــر آن کــه بــا پیــروزی در هــر گام، مســیر های بعــدی هــم قطعــا بــا پیــروزی همــراه خواهــد بــود و مثــل ســایر اهــداف دیگــر بشــری نیســت کــه در هــدف بعــدی امــکان شکســت وجــود داشــته باشــد.

در ســخنرانی هیــچ وقــت در یــک نقطــه ی بــه خصــوص، عالــی نمی شــوید، در هــر مرحلــه شــما بــا بازخوردهایــی کــه می گیریــد بــر اســاس ســبک خــود عمــل می کنیــد و بــا بهبــود، تغییــر و امتحان هایــی کــه همیشــه می توانیــد آن را انجــام دهیــد، عالــی و عالی تــر می شــوید و ایــن ســفر ادامــه دارد.

تبریک!

بــه شــما تبریــک می گوییــم، شــما برنــده شــدید. شــما ســخنرانی خــود را بــه پایــان رســاندید. همیــن کــه ســخنرانی خــود را اجــرا کردیــد، اولیــن و مهم تریــن گامــی اســت کــه در مســیر موفقیــت برداشــته اید و موفــق بــه شکســتن شــاخ تــرس از اجــرای ســخنرانی شــده اید. شــما الان شــاد و پرانــرژی هســتید و در پوســت خــود نمی گنجیــد، چــون یکــی از کار هــای مهمــی کــه خیلی هــا قــادر بــه انجــام آن نیســتند و حســرت چنیــن روزی را می خورنــد، بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــتید.

حــال نوبــت آن اســت کــه بــرای ادامــه ایــن مســیر تــازه کــه بــه روی شــما بــاز شــده اســت بــه بازخــورد گرفتــن از خــود دســت بزنیــد تــا ســخنرانی های بعــدی را کــه در پیــش داریــد هــر چــه بهتــر و قدرتمند تــر اجــرا کنیــد.

کلام آخر

نقد و بررسی قرار دادن خود _ زمانــی تصــور مــن از ســخنرانی بــه معنــی ایــن بــود کــه بایــد در مقابــل تعــدادی افــراد نشســت یــا ایســتاد و صحبت هــای کلیشــه ای و همیشــگی را بیــان کــرد. یــک نــوع گــذران زمــان و ســرگرم کــردن مخاطبــان. ســخنرانی را بــه عنــوان یــک حرفــه نمی شــناختم. چــه رســد بــه آن کــه آن را قابــل آمــوزش و یادگیــری و نیــز حرفــه ای بــرای کســب درآمــد بدانــم. بــا تحقیقاتــی کــه انجــام دادم در مســیر درســتی قــرار گرفتــم. متوجــه ایــن موضــوع شــدم کــه حرفــه ســخنرانی در کشــور مــا یــک تخصــص، علــم و هنــر نوپایــی اســت کــه می تــوان بــه ســرعت در آن پیشــرفت کــرد، کســب درآمــد نمــود و خدمــات ارزنــده ای بــه آحــاد جامعــه از لحــاظ ســخنوری و ســخنرانی ارائــه داد.

شــما بــا کتــاب «ســخنرانی بــه ســبک شــما» می توانیــد هــر نــوع ســخنرانی را بــه ســبک خودتــان، در شــرایط مختلــف و بــرای هــر نــوع مخاطــب تنظیــم و ارائــه کنیــد. می توانیــد همــراه و در مســیر مخاطــب، مشــتریان و افــراد جامعــه باشــید. هــر گامــی کــه در ایــن راســتا بــر می داریــد، کتــاب «ســخنرانی بــه ســبک شــما» راهنمــا و راه گشــا و یــک منبــع اطلاعاتــی مفیــد بــرای شــما در عمــل خواهــد بــود.

اکنــون تصمیــم بــا شماســت، ایــن کتــاب، کتابــی نیســت کــه مسکن شــب های بی خوابــی شــما باشــد. بــا عمــل بــه اصــول و تکنیک هــای آن، جــزء معــدود افــرادی باشــید کــه از حرفــه خــود رضایــت دارنــد، کســب درآمــد کــرده و کمــک می کننــد تــا دیگــران نیــز تغییــر را احســاس کننــد.

امیــدوارم کتــاب «ســخنرانی بــه ســبک شــما» مســیری روشــن را بــرای شــما نشــان دهــد و بــاب فرصت هایــی را کــه از ایــن طریــق می توانیــد به دســت آوریــد، بــرای شــما بگشــاید.

بــا خلــوص نیــت و از تــه قلبــم آرزو می کنــم در مســیری کــه بــه تازگــی کشــف کرده ایــد، بیشــترین موفقیــت را به دســت بیاوریــد. هرگــز یادگیــری، رشــد و تکامــل خــود را متوقــف نســازید.

اختلالات انسانی در سخنرانی

مدیریت ارائه سخنرانی – کتاب آموزشی سخنرانی به سبک شما

جهت دریافت نسخه چاپی کتاب سخنرانی به سبک شما مراسم لطفاً بر روی تصویر کلیک نمایید.

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب سخنرانی به سبک شما مراسم لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *