پوشش و ظاهر سخنران _ پوشش و آراستگی سخنرانان مرد و زن(آقا و خانم)

لباس است‌ که‌مردان‌ و‌ زنان‌ را‌‌‌ می‌سازد‌.  «شکسپیر»

پوشش و ظاهر سخنران

توجــه داشــته باشــید کــه  شــما قبــل از این کــه ســخنرانی کنیــد، مــورد قضــاوت حضار قــرار می گیریــد. از همــان زمانــی کــه وارد محــل ســخنرانی می شــوید از حــرکات شــما گرفتــه، طــوری کــه قــدم می زنیــد ، لبخنــدی کــه بــر لــب داریــد تــا ظاهــر و لباســی کــه پوشــیده اید همــه و همــه ســرنخ های حیاتــی را فراهــم می کننــد بــرای این کــه مخاطبــان شــما را ارزیابــی کننــد. در همــان ثانیه هــای ابتدایــی در خصــوص شــما تصمیــم می گیرنــد کــه شــما را بپذیرنــد و دوســت داشــته باشــند یــا خیــر؟ اگــر چنیــن باشــد بــه دنبــال راهــی هســتندکه بــا شــما همراهــی کننــد.

بنابرایــن معقــول آن اســت کــه در همــه ســخنرانی ها لبــاس رســمی بپوشــید. در صــورت نیــاز بــه لبــاس غیــر رســمی، تغییــر دادن لبــاس رســمی بــه غیــر رســمی خیلــی راحــت اســت، امــا اگــر لبــاس غیــر رســمی بپوشــید و در مکانــی ظاهــر شــوید کــه نیازمنــد پوشــیدن لبــاس رســمی اســت تبدیــل کــردن آن خیلــی ســخت خواهــد بــود. بــرای همــه رویدادهــا بهتریــن ظاهــر را داشــته باشــید و حتی المقــدور یــک درجــه از مخاطبــان بالاتــر باشــید.

اگــر مــرد هســتید کــت وشــلوار تیــره ردخــور نــدارد، چــون شــما را حرفــه ای درخصــوص خانم هــا هــم مانتــو شــلوار و روســری تیــره و . نشــان می دهــد ســرمه ای و کفــش جلــو بســته و هــم رنــگ لبــاس، آن هــا را بــا وقــار نشــان خواهــد داد. حتی الامــکان بــا پوشــیدن لباســی کــه بــرای ایــراد ســخنرانی واقعی تــان در نظــر داریــد، تمریــن کنیــد ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد مطمئــن شــوید لباســتان راحــت اســت . اگــر ایــن طــور نیســت هنــوز وقــت داریــد کــه لبــاس خــود را تعویــض کنیــد.

پوشش، برای موفقیت است

پوشــش، همیشــه شــما را طــوری بازتــاب می دهــد کــه می خواهیــد باشــید. از تأثیــری کــه لباس هــا می تواننــد در موفقیــت شــما داشــته باشــند غافــل نشــوید. کمــی بهتــر از دیگــران و متناســب بــا فرهنــگ لباس بپوشــید. هنگامــی کــه ســخنرانی ایــراد می کنیــد ظاهــر کلــی شــما، هریــک از ایــن مــوارد زیــر را پوشــش می دهــد:

* هدف سخنرانی شما را مشخص می کند؛

* روش شخصی شما را نشان خواهد داد؛

* مخاطبان خود را جلب یا دفع می کنید.

لباس آقایان

* کت و شلوار تیره تمیز و اطو کرده.

* پیراهــن آســتین بلنــد. اگــر دوربین هــای تلویزیونــی حضــور دارنــد رنــگ آبــی روشــن یــا خاکســتری. لبــاس ســفید تصویــر خوبــی ارائــه نمیدهــد.

* جــوراب ســاق بلنــد؛ بــرای آن کــه مــردم وقتــی برهنگــی پــا، بیــن جــوراب و شــلوار را ببیننــد حواس شــان پــرت می شــود!

* کفش های مشکی یا قهوه ای پاشنه دار و واکس خورده؛

* ســاعت مچــی و انگشــتر اگــر لازم دانســتید؛ امــا از جواهــرات دیگــر ماننــد گــردن بنــد، پــلاک، دکمه هــای عجیــب و غریــب و هــر چیــزی کــه جلــب توجــه کنــد، اجتنــاب کنیــد!

* بــرای کت هــای دو دکمــه و ســه دکمــه بــه ترتیــب دکمــه بــالا و دکمــه وســط را ببندیــد. کــت یــک دکمــه همــان یــک دکمــه بســته باشــد. البتــه توصیــه مــا ایــن اســت کــه بیشــتر از کت هــای دو دکمــه کــه حالــت رســمی بیشــتری دارد اســتفاده کنیــد.

لباس خانم ها

* مانتــو و مقنعــه تمیــز و اطــو شــده بــه رنــگ ســورمه ای ســیر، رنگ هــای مشــکی شــما را مســن تر نشــان می دهــد و مناســب مراســم عــزاداری اســت.

* کفش های کاملا پوشــیده کــه پاهــا معلــوم نباشــد خصوصــاً قسمت پنجه هــای پــا، بــا پاشــنه متوســط و واکــس خــورده.

* جواهرآلات ساده و معمولی.

مواردی که خانم ها باید از آن اجتناب کنند:

* آرایــش غلیــظ ممنــوع! حتی الامــکان آرایــش نکنیــد، در صــورت نیــاز یــک آرایــش معمولــی داشــته باشــید.

* دستبند، گوشواره یا گردن بندهای بزرگ و پر سر و صدا.

* ناخن های بلند ممنوع!

*پوشش نامناسب و غیررسمی و غیر اداری.

به دلایل زیر، زودتر در محل سخنرانی حاضر شوید:

* بــرای اطمینــان از این کــه آدرس را درســت آمده ایــد و ســالن مــورد نظــر را پیــدا کنیــد.

* بــرای آشــنایی بــا جــو ســالن و قــدم زدن در آن، خــود را در جایــگاه مخاطــب قــرار دهیــد. در صــورت نیــاز و امــکان دســتور دهیــد صنــدلی هــا را جابجــا کننــد.

* بــرای کنتــرل سیســتم های تهویــه و حرارتــی و نیــز سیســتم و تجهیــزات ســمعی _ بصری.

* امتحــان کــردن ســن و صحنــه ســخنرانی و نیــز تریبــون و تســت میکروفــن و آشــنایی بــا انــواع آن.

* میزان نور را کنترل و تنطیم کنید.

* کســب اطمینــان از ســالم بــودن ماژیک هــا و مرتــب کــردن برگه هــای یادداشت.

* ملاقــات بــا کســی کــه شــما را معرفــی خواهــد کــرد و چــک کــردن مــواردی کــه لازم اســت در مــورد شــما بیــان کنــد.

* صحبــت کــردن بــا برگزار کننــده و جمــع آوری اطلاعــات از رونــد برگــزاری و شــرایط و وضعیــت مخاطبــان.

* ملاقــات بــا ســایر ســخنرانان آن همایــش یــا ســمینار، چــون در رونــد کار شــما تأثیــر به ســزایی دارد.

* جهت کاهش استرس با تعدادی از مخاطبان ملاقات داشته باشید.

مدیریت سؤال کنندگان در سخنرانی ؛ کتاب آموزش سخنرانی به سبک شما

کتاب سخنرانی به سبک شما

جهت دریافت نسخه چاپی کتاب سخنرانی به سبک شما مراسم لطفاً بر روی تصویر کلیک نمایید.

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب سخنرانی به سبک شما مراسم لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *