نحوه معرفی سخنران

معرفی سخنران

معرفــی ســخنران بایــد بــه طرز شایســته ای انجام شــود، به طوری که در شــنوندگان میــل بــه شــنیدن ســخنان ســخنران تحریــک شــود؛ و بی صبرانــه مشــتاق شــنیدن ســخن وی باشــند.

بایــد از شایســتگی ها و ســابقه کار درخشــان وی صحبــت شــود. بــه عبارتــی معرفــی بایــد قــادر باشــد ناطــق را بــه شــنونده بقبولانــد و ایــن کار بایــد در کوتاه تریــن زمــان انجــام شــود. ســوابق علمــی و پژوهشــی ســخنران و مطالبــ ســاده ای کــه ســبب شــود شــنوندگان حامــی ســخنران شــوند را بیــان کنیــد.

در مراسم «معرفی سخنران» باید این شش نکته را به خاطر داشته باشیم:

۱. مقدمه چینی

۲. آماده سازی مخاطبان

۳ . نسبت به سخنران و موضوع سخنرانی او کنجکاوی برانگیزید.

۴. مدارج علمی و صاحیت های علمی سخنران را اعام نمایید.

۵. یخ شکنی کنید.

۶ . قدردانی کنید.

۱ – مقدمه چینی

معرفــی ســخنران بایــد پیونــد او را بــا کل برنامــه نشــان دهــد. مقدمــه بایــد شــامل ایــن عناصــر باشــد:

» عنوان سخنرانی سخنران

» دلیل واجد صاحیت بودن سخنران برای سخنرانی درباره ی این موضوع

» نــام ســخنران کــه بهتــر اســت چندیــن بــار عنــوان شــود تــا مخاطــب آن را بــه خاطــر بســپارد.

۲- آماده سازی مخاطبان

طوری صحبت کنید که توجه حضار به سخنران جلب شود.

۳- نسبت به سخنران و موضوع سخنرانی او کنجکاوی برانگیزید.

 ۴- مدارج علمی و صلاحیت های علمی سخنران را اعلام نمایید.

ایــن آگاهــی دادن بــه مخاطبــان روشــن می ســازد کــه چــرا ســخنران بــرای ســخنرانی کــردن در بــاب موضــوع صحبــت خــود صلاحیــت دارد. آنچــه را لازم است از ســوابق کاری ســخنران کســب کنیــد. هــر آنچــه ســخنران و مخاطــب را بــه هــم پیونــد بزنــد، عالــی اســت.

گاهــی ســخنران معرفی نامــه ای بــه شــما می دهــد کــه می خواهــد مورداســتفاده قــرار بگیــرد. فهرســت های شــلوغِ فعالیــت هــای حرفــه ای را پاک کنیــد و آن را بــا داســتان های زنــده ای پرکنیــد کــه نشــان می دهنــد چــرا ایــن ســخنران بــرای ســخنرانی در ســازمان دعوت شــده اســت و چــرا شــما از معرفــی او خوشــحال هســتید.

بســیاری اوقــات یــک ســخنران حرفــه ای معرفی نامــه ای حرفــه ای نوشته شــده را ارائــه خواهــد کــرد کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف خاصــی طراحی شــده اســت. ایــن معرفی نامــه نبایــد ویرایــش شــود.

۵- یخ شکنی کنید.

ســعی کنیــد با طنز و شوخ طبعی یا چندین جمله مناسب یخ شکنی کنید و گارد و مقاومت مخاطب را بشکنید. تا ســخنران احســاس بیگانگــی نکنــد و باقــدرت وارد صحنه شــود.

۶- قدردانی کنید.

تشــکر از ســخنران کــه وقــت و معلومــات خــود را در اختیــار جمــع گذاشــته اســت، ارزش ســخنرانی را در نظــر مخاطــب بیش تــر می کنــد.

پنج عملی که نباید در هنگام معرفی سخنران انجام شود:

۱.زیاد صحبت نکنید و از ساختار معرفی خارج نشوید.

۲. از هدف و موضوع معرفی خارج نشوید.

۳ . سهل انگاری نکنید.

۴ . تکراری صحبت نکنید.

۵ . از شوخی زیاد و بی مورد پرهیز کنید..

۱- زیاد صحبت نکنید و از ساختار معرفی خارج نشوید.

همیشــه اختصــار را در نظــر بگیریــد. شــما خودتان سخنران نیستید، شما آنجا هستید کــه ســخنران را معرفــی کنیــد، بنابرایــن تــا می توانیــد وقــت او را کم تــر بگیریــد. معرفــی خــوب بهتر است در یــک دقیقــه تمــام شــود و به نــدرت از دو یا سه دقیقــه فراتــر رود.

۲- از هدف و موضوع معرفی خارج نشوید.

فقــط بگوییــد کــه ســخنران کیســت. نکاتی پررنگ و قابل توجه از معرفی سخنران، که مرتبط با موضوع سخنرانی است را بیان نمایید. تا نشان دهید، چــرا سخنران بــرای ســخن گفتــن در خصــوص ایــن موضــوع صلاحیــت دارد. با شوخ طبعی های بیش از حد و بی مورد، سعی نکنید که درجــه هوشــمندی و بامزگــی خــود را نشــان دهیــد.

۳- در تهیه رزومه سخنران سهل انگاری نکنید.

دربــاره سوابق، فعالیت ها، مدارج و سوابق ســخنران تحقیــق کنیــد، با دوســتان یــا همــکاران ســخنران تمــاس بگیریــد و اطلاعاتــی در خصــوص فعالیت هــای او، مــدارک علمــی و ســایر مــوارد لازم، کســب کنیــد. در صــورت امــکان بــا خــود شــخص سخنران صحبــت کنیــد، تلفــظ صحیــح نــام و نام خانوادگی او را بپرســید و در مــورد چگونگــی معرفــی و اینکــه بــر چــه چیزهایــی بایــد تأکیــد شــود، اطلاعات لازم را دریافت نمایید.

۴- تکراری و خیلی معمولی و عامیانه صحبت نکنید.

تکــرار حرف هــای عــادی و پیش پا افتاده، کــه همه جــا زده می شــود، مخاطــب را دل زده و آزرده خاطر می کند. با اشتیاق سخنران را معرفی کنید و ســعی کنیــد دســت کم یــک مطلــب جالــب و پــرآب و رنــگ دربــاره ســخنران خــود بگویید. البته نــه آن قــدر زیــاد کــه از او یــک موجــود فرازمینــی یــا ابَر انسان بسازید. چیــزی بگوییــد کــه بــه ســخنران چهــره ای انســانی بدهــد.

۵- از شوخی زیاد و بی مورد پرهیز کنید.

در زمــان کوتاهــی کــه بــرای معرفــی کــردن وجــود دارد، از شــوخی کــردن خارج از عرف و بیش از اندازه خودداری نمایید.

از فهرســت زیــر بــرای کمــک بــه معرفــی ســخنران در اوج اعتمادبه نفــس و متانــت، اســتفاده کنیــد. وقتــی ســخنرانی خــود را بــرای معارفــه آمــاده و ایــراد می کنیــد، ایــن مــوارد را در نظــر بگیریــد.

• نام و نام خانوادگی سخنران را به طور صحیح تلفظ کنید- از قبل چندین و چند بار تمرین و تکرار نمایید.

• در مورد پیشینه و دستاوردهای فرد موردنظر تحقیق کنید.

• بــر مــوردی ویژه کــه ســخنران صلاحیــت ایــراد آن را بــرای مخاطــب دارد، تأکیــد کنیــد.

• سخنران را تحسین کنید.

• با اشتیاق و شور و حرارت صحبت کنید.

• پس از ایراد معرفی تان دست بزنید تا سخنران به میز خطابه برسد.(در اینجا با توجه به نوع و موضوع سخنرانی و نیز شخصیت سخنران می توان متقاوت عمل کرد. مثلاً اگر موضوع سخنرانی، یک سخنرانی مذهبی باشد و سخنران شخصی مذهبی باشد مناسب است با ذکر یک صلوات، سخنران را به صحنه سخنرانی دعوت نمایید).

• از قبــل آنچه قرار است در مورد معرفی سخنران بگوییــد بــا خود ســخنران صحبــت کنیــد تــا هیــچ جــای  شک و شبهه ای باقــی نمانــد و در اجرا مشکلی نداشته باشید.

• به دقــت بــه صحبت هــای ســخنران گــوش دهیــد. به ویــژه در مقدمــه ی ســخنرانی ممکــن اســت ســخنران بخواهــد، از شــما نــام ببــرد و تشــکر کنــد. در قبــال ایــن تشــکر شما نیز تشکر نمایید مثلاْ می توانید سر خود را تکان دهید و بگویید خواهش می کنم یا باعث افتخار ماست. 

شروع های کلیشه ای ناموفق

شــروع هایی بــرای معرفــی ســخنران کــه ناموفــق خواهنــد بــود. ایــن مــوارد را امتحــان نکنیــد.

۱. «درواقع معرفی … سعادت بزرگی است.»

۲. «در این موقعیت بسیار رسمی …»

۳. «در این مورد به یادماندنی گرد هم آمده ایم تا …»

۴. «ما به راستی مفتخریم که امروز… را در کنارمان داریم.»

۵. «خانم ها و آقایان، این هم …»

۶. «بدون حرف بیشتر …»

۷. «ما به راستی خوش شانس هستیم چون کسی پیش ما نیست جز …»

۸. «خانم ها و آقایان، این سخنرانی است که نیازی به معرفی ندارد…»

۹. «در این لحظه به یادماندنی…»

۱۰.«مثلاْ هشتادوهفت سال قبل …»ً

نمونه ی یک معرفی ضعیف سخنران توسط مجری

 خانم هــا و آقایــان محتــرم؛ امــروز افتخــار ایــن را داریــم کــه دکتــر اصلانــی اســتاد ســلامت دانشــگاه (اســم دانشــگاه) را معرفــی کنیــم. دکتــر اصلانــی در ســال های نخســتین کاری شــان تحصیــلات خــود را در زمینــه ی آمــار و طــب در ســال ۱۳۷۸ بــه پایــان رســانیدند و پزشــک شــدند. ایشــان بــا کشــف و تحقیقــات خــود درباره ی شــیوع بیمــاری مالاریــا کــه یــک بیمــاری انگلــی اســت، در ســال ۱۳۸۶ دکترای خود را از دانشگاه(نام دانشگاه) گرفتند.

ایشان در سال ۱۳۹۳ بیش از ده جایزه معتبر مانند جایــزه (نــام جایــزه) را بــه خاطــر فعالیــت در زمینــه ی ارتقــای ســلامت جامعــه و بشــریت دریافــت کردنــد. در ســال ۱۳۹۴ از طرف مجلــه(نام مجله) به عنــوان یکــی از صــد افــراد خــلاق در زمینــه ی تجــارت برگزیــده شــد و به عنــوان یکــی از اعضــای آکادمــی علــوم مهندســی کشــور انتخــاب شــد. اگــر هنــوز دســتاوردهای شــغلی ایشــان شــمارا تحــت تأثیــر قــرار نــداده اســت، بایــد بدانیــد ًکــه او ورزشــکار مشــهور تکوانــدو بــا کمربنــد مشــکی نیــز هســت. لطفــا تشــویق کنیــد.

• در حقیقــت ایــن نــوع معرفــی بــرای کســانی کــه مشــکل بی خوابــی دارنــد مفیــد اســت. داروی خوبــی بــرای درمــان بی خوابــی مخاطبــان خواهــد بود.

• اشــتباه دیگــر در ایــن نــوع معرفــی ایــن بــود کــه بــه مخاطــب نمی گویــد کــه آن هــا قــرار اســت از ســخنرانی چــه بــه دســت بیاورنــد. یــک معرفــی خــوب مخاطــب را ترغیــب می کنــد طعــم آنچــه قــرار اســت بــه دســت بیــاورد را بچشــد؛ امــا آن قــدر پیــش نمــی رود کــه شــنونده همــه ی آن را نــوش کنــد. درواقــع آن هــا را کنجــکاو نگــه مــی دارد تــا منتظــر ارائــه ســخنرانی توســط ســخنران باشــند.

• یــک اشــکال دیگــر معرفــی مذکــور در ایــن اســت کــه از دکتــر اصلانی بــرای ما یک نابغــه در میــان نوابــغ ترســیم می کنــد. مخاطــب می شــنود کــه او یــک متخصــص آمــار، پزشــک و پژوهشــگر بیماری هــای واگیــردار اســت؛ کــه افتخــارات بی شــماری را کســب کــرده اســت. پــس بــا خــود می گویــد: «دکتــر اصلانــی فوق العــاده اســت؛ امــا مــن نمی توانــم کاری کــه او کــرده اســت را انجــام دهــم. چــون مــن ســابقه و هــوش او را نــدارم». معرفــی کننــدگان بایــد بــدون اینکــه از ســخنران یــک ابَر انســان درســت کننــد، بــه وی اعتبــار ببخشــند.

• دســت آخر پرداختــن بــه موضــوع کمربنــد ســیاه، بــه ایــن پزشــک جنبــه ی ورزشــکاری می دهــد کــه البتــه هیــچ ربطــی بــه موضــوع مورد بحــث نــدارد.

 تصحیح نمونه ی قبلی

نشــان دادن اشــتیاق ســخنران:

دکتــر اصلانــی رئیــس هیئــت مدیــره کمیســیون تحقیــق و پژوهــش دانشــگاه های پزشــکی کشــور هســتند. در آنجــا در زمینــه ی ســلامتی و بهداشــت جامعــه تحقیــق می کننــد و همــکاری زیــادی بــا ســایر ارگان هــای مربوطــه دارنــد.

ایجــاد اعتبــار بــرای ســخنران:

دکتــر اصلانــی اســتاد ســلامت در دانشــگاه (نــام دانشــگاه) اســت و در کمــک بــه ارتقــای ســطح ســلامت عمومــی کشــور و جهــان ســهم بزرگــی داشــته اســت.

ایجــاد انگیــزه در مخاطــب:

در پایــان ســخنرانی دکتــر اصلانــی متوجــه خواهیــد شــد کــه چگونــه گســترش اطاعــات دربــاره ی ســلامت عمومــی کیفیــت زندگــی شــما، فرزندانتــان، دوســتان، نزدیــکان و همــه ی مــردم کشــور را بهبــود می بخشــد.

راه حل چیست؟

بیشــتر اوقــات کســی کــه معرفی تــان می کنــد از اول بــا شــما آشــنایی نــدارد. در ایــن صــورت بایــد بــه او یــک معرفی نامــه ی کتبــی بدهیــد کــه ایــن چهــار مــورد را در برداشــته باشــد.

۱. اینکه قرار است مخاطب آنچه چیز را به دست بیاورند.

۲. ارتباط معرفی با موضوع به حداکثر برسد.

۳. اطاعات درباره ی زندگی نامه به حداقل برسد.

 ۴. آخریــن مــوردی کــه بایــد دربــاره ی معرفــی خــود بــه معرفــی کننــده خاطرنشــان کنیـد، ایــن اســت کــه محتــوای معرفی نامــه بایــد بــا فضــای ســخنرانی شــما همخوانی داشته باشد. مثــلاْ اگر شما به عنوان سخنرانی هستید که می خواهیــد بــرای یــک گــروه از کارآفرینــان، در خصــوص رازهــای چگونگــی ارائــه و بیــان مطالــب کــه بــه شــرکت های کوچــک کمــک می کنــد، قراردادهــای بــزرگ منعقد نماید، صحبــت کنیــد. در ایــن مــورد مجــری نبایــد شــما را بــه ایــن صــورت معرفی کند؛

مثلاْ اول بیایــد یــک داســتان شــخصی کوتــاه از خــودش (مجــری) در مــورد اینکه چگونه تلاش کرده است تا به اینجا رسیده است تا ســرمایه گذاران و همــکاران خــود را ترغیــب کنــد، بگویــد. ســپس داســتان چگونگــی آشــنایی خــود را بــا شــما (ســخنران) بــرای حضــار تعریــف کنــد و بعــد بگویــد، شــما شــخصی هســتید کــه هرکســی را می بینیــد راهــکار و اطلاعاتــی می دهیــد تــا بــه یــک ســخنور الهام بخــش تبدیــل شــود.

می بینیــد کــه محتــوای معرفــی ربطــی بــه کارآفرینــی و اینکــه کارآفرینــان چگونــه بابیــان خــود موفــق بــه انعقاد قــرارداد شــوند، نداشــت.

زمــان بگذاریــد و معرفی تــان را بــا معرفــی کننــده دوره کنیــد و حتــی از او ًحتمــاْ بخواهیــد چندیــن بــار تمریــن کنــد تــا نحــوه ی ارائــه را به خوبــی بــه دســت بیــاورد.

سخنران توسط مجری ِ نمونه ی یک معرفی قوی مقــدم کلیــه ی مدیــران، اســاتید، صاحب نظران و شــما حضار گرامی را به ســمینار مدیریــت نویــن در قــرن بیســت و یکــم گرامــی می داریــم. بســیار خوشــحالیم کــه در خدمتتــان هســتیم و امیدواریــم بــا همــکاری شــما امــروز بتوانیــم یــک ســمینار خیلــی خــوب را داشــته باشــیم. شــرکت، شــرکت هایی نظیــر (نــام چنــد ۱۰۰، مشــاور بیــش از MBA فوق لیســانس شــرکت معــروف کــه ســخنران مشــاور آن هــا اســت، آورده شــود). کســی کــه بیــش کتــاب نوشــته، کتاب هــای ارزشــمندی مثــل کتــاب مشــهور (نــام کتــاب ۱۵از ســمینار در سرتاســر کشــور ۲۰۰۰مشــهور ســخنران گفتــه شــود) کســی کــه بیــش از برگــزار کــرده، کســی نیســت جــزء آقــای (نــام ســخنران)، ســخنران برجســته و ارزشــمند برنامــه ی امــروز مــا. آقــای (نــام ســخنران) خیلــی خوشــحالیم کــه تشــریف آوردیــد و باعــث افتخــار ماســت کــه امــروز شــما در ایــن برنامــه شــرکت کرده ایــد.

نمونه ی یک معرفی قویِ سخنران توسط مجری

مقدم کلیه ی مدیران، اساتید، صاحب نظران و شما حضار گرامی را به سمینار مدیریت نوین در قرن بیست و یکم گرامی می داریم. بسیار خوشحالیم که در خدمتتان هستیم و امیدواریم با همکاری شما امروز بتوانیم یک سمینار
خیلی خوب را داشته باشیم.
فوق لیسانس MBA ، مشاور بیش از ۱۰۰ شرکت، شرکت هایی نظیر(نام چند شرکت معروف که سخنران مشاور آ نها است، آورده شود.) کسی که بیش از ۱۵ کتاب نوشته، کتاب های ارزشمندی مثل کتاب مشهور( نام کتاب
مشهور سخنران گفته شود) کسی که بیش از ۲۰۰۰ سمینار در سرتاسر کشور برگزار کرده، کسی نیست جزء آقای (نام سخنران)، سخنران برجسته و ارزشمند برنامه ی امروز ما.
آقای (نام سخنران) خیلی خوشحالیم که تشریف آوردید و باعث افتخار ماست که امروز شما در این برنامه شرکت کرده اید.

معرفی توسط خودِ سخنران

در صورتی که مجری برای معرفی کردن ســخنران حضــور نداشــت، ســخنران بهتر است که خود را در ابتدای سخنرانی، لحظاتی پــس از شــروع ســخنرانی معرفــی نمایــد.

۱– ایــن معرفــی می توانــد به صــورت اســلاید باشــد همــراه بــا توضیحــات ســخنران

۲- یــا به صــورت حفظ شــده توســط ســخنران بیــان می شــود

۳- یــا در پایــان ســخنرانی خــود را معرفــی می کنــد، کــه در اینجــا هــم می توانــد به صــورت حفظ شــده باشــد یــا اینکــه از اســلاید اســتفاده نماید.

البتــه معرفــی ســخنران بســته بــه نــوع مخاطب نیــز می توانــد فــرق کنــد. اگــر شــما اســتاد ســخنرانی، فــن بیــان و مهارت هــای ارتباطــی هســتید و ً مثــلاْ در زمینــه ی ارتبــاط مؤثــر بــا مشــتری نیــز فعالیــت داریــد و در جمــع دانشــجویان ســخنرانی می کنیــد و نویســنده یــک کتــاب ســخنرانی هســتید بهتــر اســت آن را مطرح نمایید.

اما اگــر در جمــع بازاریــان و تُجار در خصوص ارتباط مؤثر با مشتری صحبــت می کنیــد، شاید نیــاز چندانــی بــه ارائــه کتــاب نباشد. بهتــر اســت در خصوص اینکه مشاور فــلان ثروتمنــد کشــور هســتید صحبــت کنیـد. یــا اگــر در جمــع نماینــدگان شــورای شــهر و نماینــدگان مجلــس یــا مدیــران دولتــی صحبت می کنید بهتر است بگویید؛ مثلاْ شــما مشــاور ســخنرانی چنــد نماینــده ً مجلس هستید. بــا ایــن کار اعتبــار و صلاحیــت خــود را تثبیــت می کنیــد. (ارتبــاط مســتقیم بــا پیــام اصلــی ســخنران).

چگونه سخنران خود را معرفی کند؟

گرچــه یــک معرفــی ضعیــف نمی توانــد یــک ســخنرانی خــوب را خــراب کنــد، امــا یــک معرفــی خــوب کــه بیــش از یــک یــا دو دقیقــه بــه طــول نینجامــد، می توانــد ســکوی پرتــاب قدرتمنــدی بــرای پیشــبرد یــک ســخنرانی موفــق باشــد. اختصــار، روح درایــت اســت، امــا ایــن موضــوع در هیــچ جــا به انــدازه ی زمــان معرفــی ســخنران صحــت نــدارد.

به صــورت مختصــر، صلاحیــت خــود را بیــان کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید مطالبتــان را کوتــاه نگه داریــد. صحبتــی دو ســه دقیقه ای عالــی اســت.

معرفی هــای بســیار خوبــی کــه بــه پیــام اصلــی ســخنران مربــوط هســتند، مخاطب مــدار می باشــند و بــدون اینکــه از ســخنران بــُت بســازد، بــه او اعتبــار می دهــد. هنگامی کــه یــک پزشــک مدرکــش را از بهتریــن دانشــگاه کشــور گرفتــه و ًمثــلاْ چندیــن دکتــرای افتخــاری دارد، فوق العــاده و قابل تحســین اســت. امــا ایــن معرفی مستقیماْ بــه پیــام اصلــی ســخنرانی ایشــان مربــوط نمی شــود.

اطلاعــات بهتــر و در خــور توجــه کــه ایشــان می تــواند دربــاره ی خــود بدهــد، می توانــد بــه ایــن صــورت باشــد؛ کــه دکتــر (مثلاْ حسینی) هســتم، رئیــس هیئت مدیــره کمیســیون تحقیــق و پژوهــش دانشــگاه های پزشــکی کشــور کــه در ایــن کمیســیون در زمینــه ی ســلامتی و بهداشــت جامعــه تحقیــق می نمایــم و همــکاری زیــادی بــا ســایر سازمان هــای مربوطــه دارم (نــام سازمان هــا و اداره هــای مربوطــه آورده شــود).

ایــن اطلاعــات نشــان خواهنــد داد، شــخصی کــه روی ســن آمــده اســت، اشــتیاق زیــادی در ارتقــای ســلامت عمومــی بــا مشــارکت ســایر ســازمان های کشــور دارد.

جهت دریافت مطالب بیشتر در خصوص انواع معرفی ها و نیز انواع سخنرانی های ویژه مراسم کتاب «سخنرانی ویژه مراسم» را مطالعه نمایید. لطفاْ جهت دریافت کتاب «سخنرانی ویژه مراسم» (متن های آماده جهت هر نوع مراسم) روی کلید زیر کلیک نمایید.

مشاهده و دریافت کتاب «سخنرانی ویژه مراسم»

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *