اشتراک این صفحه
آگوست 17, 2019
مراسم تودیع و معارفه بخش 2

مراسم تودیع و معارفه بخش 2

مراسم تودیع و معارفه بخش 2 7 نکته: 1– نکته ی اول این هست؛ مراسم تودیع و معارفه بخش 2 – اگر شما، خصوصاً، فــردی هســتید […]
آگوست 17, 2019
مراسم تودیع و معارفه بخش 1

مراسم تودیع و معارفه بخش 1

مراسم تودیع و معارفه بخش 1 مراسم تودیع و معارفه مراسم تودیع و معارفه بخش 1 – از آنجائیکــه مراســم تودیــع و معارفــه، جلســاتی اســت کــه […]
آگوست 15, 2019
سومین نمونه سخنرانی مراسم درگذشت

سومین نمونه سخنرانی مراسم درگذشت

سومین نمونه سخنرانی مراسم درگذشت نمونه (3) سخنرانی برای مراسم عزاداری و سوگواری سومین نمونه سخنرانی مراسم درگذشت – ای خواهــران و بــرادران، آه کــه در […]
آگوست 14, 2019
دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت

دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت

دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت – نمونه (1) سخنرانی برای مراسم عزاداری و سوگواری دو نمونه سخنرانی مراسم درگذشت – متــن […]
آگوست 13, 2019
مراسم درگذشت

مراسم درگذشت

مراسم درگذشت مراسم درگذشت مراسم درگذشت – مدیحه ســرایی نوعــی از ســخنرانی اســت کــه در مــدح و ســتایش کســی ایــراد می شــود. مدیحــه اغلــب در مراســم […]
آگوست 13, 2019

بیست و هشتمین دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و موفقیت بندرعباس

بیست و هشتمین دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و موفقیت بندرعباس با برگرازی اولین جلسه از بیست و هشتمین دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان […]
آگوست 8, 2019
نمونه سخنرانی، جشن - مراسم فارغ التحصیلی

نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی

نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی نمونه سخنرانی، جشن – مراسم فارغ التحصیلی – نمونه سخنرانی (1) در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشگاهی نمونه سخنرانی، […]
آگوست 5, 2019
مراسم دریافت جایزه _ مراسم فارغ التحصیلی

مراسم دریافت جایزه _ مراسم فارغ التحصیلی

مراسم دریافت جایزه _ مراسم فارغ التحصیلی مراسم دریافت جایزه، نشان و تقدیر کردن مراسم دریافت جایزه _ مراسم فارغ التحصیلی – همــه ی مــا بــرای […]
جولای 27, 2019
مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج

مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج

سخنرانی ویژه مراسم مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج مراسم جشن تولد (زادروز) مراسم جشن تولد و مراسم ازدواج – بــرای ســخن رانــدن در جشــن تولــد […]
جولای 20, 2019
مراسم بزرگداشت

مراسم بزرگداشت

سخنرانی ویژه مراسم مراسم بزرگداشت مراسم بزرگداشت ـ در مراســم بزرگداشــت چهــره شــخص ترســیم می شــود و هــم بــه او ادای احتــرام می شــود. اگــر مراســم […]
جولای 10, 2019
معرفی سخنران

معرفی سخنران

معرفی کردن سخنران معرفی سخنران معرفی سخنران بایــد بــه طرز شایســته ای انجام شــود، به طوری که در شــنوندگان میــل بــه شــنیدن ســخنان ســخنران تحریــک شــود؛ […]
جولای 9, 2019
نقد و بررسی قرار دادن خود

نقد و بررسی قرار دادن خود _ نتیجه و کلام آخر

نقد و بررسی قرار دادن خود چگونه خود را مورد نقد و بررسی قرار دهیم؟ نقد و بررسی قرار دادن _ خود همانطــور کــه اشــاره شــد، […]