عزت نفس

عملکرد انسان های موفق در شرایط بحرانی

جلسه اول 

عملکرد انسان های موفق در شرایط بحرانی

۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی آنلاین خودپذیری و اعتماد به نفس

جلسه دوم

خودپذیری و اعتماد به نفس

۶ فروردین ۱۳۹۹

مسئولیت پذیر و اعتماد به نفس(مسئولیت پذیری چیست؟ و چه تاثیری بر اعتماد به نفس دارد؟)

جلسه سوم

کارگاه آموزشی آنلاین مسئولیت پذیر و اعتماد به نفس

۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی آنلاین ابراز وجود و اعتماد به نفس

جلسه چهارم:

کارگاه آموزشی آنلاین ابراز وجود و اعتماد به نفس

۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

انسجام و یکپارچگی

جلسه پنجم

انسجام و یکپارچگی شخصیت

۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

زندگی هدفمند

جلسه ششم

زندگی هدفمند

۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹